Affordable Access

Řízení změn ve stavebním projektu s využitím zásad projektového řízení / Change management in construction project using project management approach

Authors
  • hvězdová, šárka
Publication Date
Feb 05, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předmětem práce je zpracování tématu řízení změn ve stavebním projektu. Práce se zabývá řízením změn na pozemních stavbách v soukromém sektoru. V úvodu práce je nastíněna problematika změn stavebních projektů. V první části práce je představeno řízení změn za použití metodiky řízení projektu PMI. K tomu účelu je tato metodika přeložena z anglického originálu a doplněna o poznámky z praxe. V rámci praktické části rozvíjející dané téma je zpracován manuál pro řízení změn. V rámci druhé části je zahrnuta problematika smluv a smluvních ujednání. Jednotlivě jsou představeny typy smluv užívané ve stavební praxi spolu s představením teorie řízení změn. Uvedeny jsou také typy dodávek spolu s představením řízení změn u každé z nich. Praktická část obsahuje reálnou aplikaci a rozbor řízení změn ve smlouvách z praxe. Klíčový je výstup ve formě optimálního smluvního řešení, jež odpovídá manuálu řízení změn uvedeném v první části práce. / The aim of this thesis is the processing of the topic of change management in the construction project. The work deals with the management of changes in building construction in the private sector. At the beginning of the thesis the issue of changes in construction projects is outlined. In the first part of the thesis, change management using PMI project management methodology is introduced. For this purpose, this methodology is translated from the English original and supplemented with notes from experience. In the practical section developing the manual for change management topic is created. The second part includes the issue of contracts and contractual arrangements. The types of contracts used in construction practice are presented together with the introduction of change management theory. The types of supplies are also presented, together with an introduction to change management for each one of them. The practical section contains a real application and analysis of change management in contracts used in practice. The key is the output in the form of an optimal contractual solution that corresponds to the change management manual presented in the first part of the thesis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times