Affordable Access

Řízení projektu v nadnárodní společnosti s důrazem na Commercial Business / Project management in a multinational company with an emphasis on Commercial Business

Authors
  • zikmundová, tereza
Publication Date
Jun 18, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce pojednává o řízení projektu v nadnárodní společnosti s důrazem na Commercial Business. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout zefektivnění postupu vybrané divize společnosti ve vztahu k projektovým zakázkám. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na literární rešerši problematiky, vymezuje základní pojmy a poskytuje teoretický základ pro pochopení principu procesního a projektového řízení. V praktické části je zmapován a analyzován současný stav procesu tvorby Commercial zakázek ve vybrané divizi společnosti. Na základě zjištěných údajů jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení současné situace ve vybrané společnosti. / This Master’s thesis deals with the project management in a multinational company with an emphasis on Commercial Business. The aim of this work is to analyse and propose a streamlining of the procedure of a selected division of the company in relation to contracts. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The first part is focused on a literary research, defines the basic concepts and provides a theoretical basis for understanding the principles of the process and project management. The practical part maps and analyses the current state of the process of creating the Commercial orders in a selected division of the company. Based on the findings are proposed some measures how to improve the current situation in the selected company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times