Affordable Access

Řízení kroků k úspěšnému dokončení studia / Managing steps to successfully complete studies

Authors
  • groschup, daniel
Publication Date
Aug 26, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se věnuje podpoře úspěšného ukončení studia studentů v bakalářských a magisterských programech na ČVUT FEL. Podporu zajišťuje implementovaný plugin spolu s kurzem ve fakultní aplikaci Moodle, které společně řídí kroky studenta v posledním ročníku jeho studia. Práce zahrnuje analýzu posloupnosti kroků vedoucích k dokončení studia, mezi které patří i absolvování předmětů souvisejících se závěrečnou prací. Na základě analýzy a shromážděných dotazů studentů bylo možné identifikovat požadavky na výsledné řešení. Výstupem je pak tedy plugin naplňující definovaný cíl. Jeho vytvoření předcházela rešerše možných řešení a dostupných systémů, které by bylo možné podobným způsobem rozšířit. Na závěr bylo provedeno testování implementovaného řešení. Realizováno bylo formou manuálního testování zaměřeného na funkčnost pluginu a uživatelského testování ověřujícího obsah a funkcionality kurzu v aplikaci Moodle. / This work is devoted to the support of successful completion of students' studies in bachelor's and master's programs at CTU FEE. Support is provided by an implemented plugin together with a course in the faculty application Moodle. Together, they manage student's steps in the last year of his studies. The thesis includes an analysis of the sequence of steps leading to the completion of the studies, including the completion of subjects related to the final thesis. Based on the analysis and collected questions from students, it was possible to identify the requirements for the final solution. The output is then a plugin fulfilling the defined goal. Its creation was preceded by research of possible solutions and available systems, which could be extended in a similar way. Finally, testing of the implemented solution was performed. It was realized by manual testing focused on the functioning of the plugin and user testing verifying the content and functionality of the course in the Moodle application.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times