Affordable Access

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving

Authors
  • Gehrels, H. (author)
  • Reijs, T. (author)
  • Van Meerten, H. (author)
  • De Rijk, J. (author)
  • Van Oostrom, N. (author)
  • Oude Essink, G. (author)
  • Vergroesen, T. (author)
  • Maas, K. (author)
  • Buma, J. (author)
Publication Date
Sep 01, 2005
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de effecten van de voorgenomen vermindering of stopzetting van de grondwaterwinning door DSM Gist in combinatie met de aanleg van de spoortunnel in Delft. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland door een consortium van TNO, GeoDelft, WL|Delft Hydraulics, Syncera en Kiwa. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het BSIK-onderzoeksprogramma Delft Cluster II, waarbinnen het deel uitmaakt van het projectplan Integraal Stedelijk Waterbeheer. Doelstelling van deze Quickscan is het identificeren van kansrijke oplossingsrichtingen voor het compenseren van negatieve hydrologische en maatschappelijke effecten. Uitspraken zijn gebaseerd op deskundigheid en ervaring, en daarmee kwalitatief van aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Quickscan vormt een verkenningsfase voor een integrale modelstudie waarin de oplossingrichtingen verder worden uitgewerkt en gekwantificeerd. Doel van het totale onderzoek is om een instrumentarium op te stellen waarmee een integrale afweging mogelijk wordt. De inventarisatie in deze Quickscan bestond uit twee onderdelen: probleemanalyse en oplossingsrichtingen. Voor de probleemanalyse is eerst een enquête gehouden onder betrokken organisaties. Op basis hiervan is een eerste workshop gehouden, waarin de mogelijke effecten van het stopzetten van de winning en de aanleg van de spoortunnel zijn besproken. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van mogelijke effecten op drie hoofdthema’s: 1. Grondwaterstijging (grondwateroverlast, wateroverlast en vernatting); 2. Waterkwaliteit (nutriënten, verzilting en verontreiniging); 3. Geotechnische effecten (bodemvervorming, zetting, onderlast, schade). De effecten in het stedelijk gebied zullen het grootst zijn voor grondwateroverlast en geotechnische aspecten. In het landelijk gebied kunnen de grootste effecten optreden op het aspect van waterkwaliteit, verzilting en stabiliteit van kaden. Positieve effecten van het sluiten van de winning zijn vooral gelegen in het herstellen van de natuurlijke grondwaterstromingen en het op termijn verminderen van bodemdaling en verzilting. De tweede stap in de Quickscan was het identificeren van oplossingsrichtingen. In een tweede workshop zijn maatregelen, alternatieven en toekomstige onderzoeksvragen besproken. Als oplossingsrichtingen zijn drie alternatieven opgesteld. Deze alternatieven vormen de basis voor de scenario’s bij een vervolgstudie. In alle alternatieven is uitgegaan van de aanleg van de spoortunnel in Delft. De drie alternatieven zijn achtereenvolgens: het hergebruiken van het grondwater voor alternatieve doeleinden, het optimaal reduceren door gedeeltelijke reallocatie, en het op termijn volledig sluiten van de winning. Een combinatie van het hergebruiken van het water en het optimaliseren van het debiet is uiteraard ook mogelijk, maar voor de helderheid is er een duidelijk onderscheid aangebracht.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times