Affordable Access

Psychologie prodeje v oblasti bankovnictví / Psychology of Sales in Banking

Authors
  • krátká, marina
Publication Date
Jun 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá zákony psychologie prodeje podle amerického psychologa Roberta Cialdiniho v oblasti bankovnictví a jejího marketingu, a s tím spojené přesvědčování a ovlivňování potenciálních klientů. Cílem bakalářské práce je zjistit, který z Cialdiniho zákonů psychologie prodeje je ten nejefektivnější, který naopak neúčinný a prozkoumat, zda ve výběru banky jde více o marketing společností či úsudek vlastního přesvědčení. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy psychologie, chování spotřebitele, dále jsou definovány Cialdiniho zákony psychologie prodeje podrobně popisující principy přesvědčování, a nakonec vysvětleny pojmy týkající se marketingu v bankovnictví. V první části výzkumu jsou aplikovány zákony na oblast bankovního marketingu, a ve druhé jsou vyhodnocena data výzkumného šetření, na základě kterého se zjistilo, že nejvíce účinný je zákon „Konzistence“ a naopak nejméně efektivní zákon „Dominantnost emocí“. / This bachelor's thesis deals with Cialdini's laws of sales psychology, in the field of banking and its marketing, persuasion and influencing potential clients. The aim of the bachelor's thesis is to find out which of Cialdini's laws of sales psychology is the most effective, which is ineffective, and to examine whether the choice of bank is more about marketing companies or judgment of selfbelief. The theoretical part explains the basic concepts of psychology, consumer behavior, further defines Cialdini's laws of sales psychology, which describe in detail the principles of persuasion, and finally explains the concepts related to marketing in banking. The first part of the research applies the laws to the field of bank marketing, and the second evaluates the data of a research survey, based on which it was found that the law of "Consistency" is the most effective and the law of "Dominance of emotions" is the least effective.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times