Affordable Access

Przekroczenie normy językowej w memach internetowych jako strategia perswazji / Exceeding the linguistic norm in Internet memes as a strategy of persuasion

Authors
  • Wójcicka, Marta
Publication Date
Dec 21, 2022
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
Polish
License
Green
External links

Abstract

The internet meme is a multimodal speech genre functioning primarily in the Internet space, based on intertextuality, repeatedly duplicated and spread (Wójcicka 2019: 24), which mainly performs persuasive and ludic functions. The aim of the article is to analyze: 1) memes, the subject of which is the transgression of the linguistic norm by meme heroes, and 2) the principles of creating memes showing the violation of the linguistic norm by actors of the political scene or ordinary citizens. The article is an attempt to answer the following questions: 1) What linguistic elements outside the accepted norm (both standard and functional) are shown in memes? 2) What image of the hero emerges from his statements situated below the linguistic norm? 3) What self-image is created by the sender of the meme by stigmatizing the protagonist’s incorrect use of language? 4) What are the functions of memes showing statements outside the linguistic norm? / Mem internetowy to funkcjonujący przede wszystkim w przestrzeni internetu multimodalny gatunek mowy, oparty na intertekstualności, wielokrotnie powielany i rozprzestrzeniany (Wójcicka 2019: 24), który pełni głównie funkcje perswazyjno-ludyczne. Celem niniejszego artykułu jest analiza: 1) memów, których tematem jest przekroczenie normy językowej przez bohaterów memu, oraz 2) zasad tworzenia memów ukazujących przekroczenie normy językowej przez aktorów sceny politycznej lub zwykłych obywateli. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania: 1) Jakie elementy językowe spoza przyjętej normy (zarówno wzorcowej, jak i użytkowej) są ukazywane w memach? 2) Jaki obraz bohatera wyłania się z jego wypowiedzi usytuowanych poniżej normy językowej? 3) Jaki autowizerunek kreuje nadawca memu, piętnując nieprawidłowe użycie języka przez bohatera? 4) Jakie są funkcje memów ukazujących wypowiedzi spoza normy językowej?

Report this publication

Statistics

Seen <100 times