Affordable Access

Access to the full text

Protection of floristic diversity in the Sajna River valley – in view of the planned construction of hydroelectric power station in Sarkajmy

Authors
  • Łaska, Grażyna
Type
Published Article
Journal
Journal of Water and Land Development
Publisher
Walter de Gruyter GmbH
Publication Date
Mar 01, 2014
Volume
20
Issue
1
Pages
45–56
Identifiers
DOI: 10.2478/jwld-2014-0002
Source
De Gruyter
Keywords
License
Green

Abstract

Celem niniejszej pracy jest określenie różnorodności florystycznej doliny rzeki Sajna w bezpośredniej i pośredniej strefie oddziaływania planowanej budowy małej elektrowni wodnej w miejscowości Sarkajmy. Zakres pracy obejmuje analizę zmienności fitosocjologicznej zbiorowisk roślinnych i zmienności florystycznej w świetle oceny potencjalnego wpływu inwestycji na rzece Sajna. Badania prowadzono w 2010 r., wykorzystując metody terenowe połączone z techniką lokalizacji punktów badawczych za pomocą GIS. Łącznie wykonano 73 zdjęcia fitosocjologiczne i dokonano identyfikacji poszczególnych płatów roślinnych, a wykorzystując system globalnego pozycjonowania GPS, dokonano delimitacji zbiorowisk roślinnych i odnotowano stanowiska chronionych gatunków roślin. W badaniach szaty roślinnej badanego fragmentu doliny Sajny zidentyfikowano 13 zbiorowisk roślinnych, w tym pięć zbiorowisk o znaczeniu wspólnotowym, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000. Do grupy tej należą cztery zbiorowiska leśne (Salicetum albo-fragilis, Ficario-Ulmetum, Tilio- -Carpinetum, Acer platanoides-Tilia cordata) i jedno zbiorowisko ziołoroślowe (Urtico-Calystegietum). Wśród stanowisk chronionych gatunków roślin odnotowano występowanie jednego gatunku objętego ochroną ścisłą (Daphne mezereum L.) i pięć gatunków roślin objętych ochroną częściową (Viburnum opulus L., Ribes nigrum L., Asarum europaeum L., Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop., Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp.). Obecność cennych siedlisk przyrodniczych i stanowisk chronionych gatunków roślin w dolinie rzeki Sajna świadczy o szczególnej wartości przyrodniczej i różnorodności biologicznej tego terenu. Zagrożeniem dla ich egzystencji jest planowana budowa elektrowni wodnej, która w wyniku piętrzenia wód przyczyni się do zalewu terasy rzecznej i powstania zbiornika wodnego o powierzchni 7,25 ha.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times