Affordable Access

Návrh účelové nádrže na Vendolském potoce / The proposal of purpose reservoir on brook Vendolsky.

Authors
  • Szusciková, Kristýna
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 22/07/2015 / Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou a návrhem účelové nádrže v povodí Vendolského potoka. První část této práce popisuje stávající stav území, kde bude projekt realizován. Jsou zde popsány možné postupy protipovodňové ochrany. Základem této práce je navržení účelové nádrže v dané oblasti. Před začátkem navrhování účelové nádrže jsou posouzeny jak technické principy řešení, tak zároveň i principy legislativní. V druhé části diplomové práce jsou vypracovány podklady pro samotnou realizaci projektu a navržení účelové nádrže. Vlastní návrh je podložen hydrotechnickými výpočty a výkresovou dokumentací. Součástí je také odhad ekonomických nákladů tohoto projektu, což je závěrečná část práce. / Master thesis deals with flood prevention and design purpose reservoirs in the basin Vendolsky brook. The first part of the thesis describes the present condition of the territories where this project will be introduced. Description of various possible flood prevention measures. Follows the main subject of the thesis is the design of specialized reservoir in this area. Principles of technical solution and at the same time the applicable legislative rules were considered before the initiation of the reservoir design process. The materials for the project accomplishment and specialized reservoir design were worked out in the second part of the thesis. The design itself is supplemented by Custom design is supported by hydro-technical calculations and drawings. Estimation of economic expenses for this project is shown in the last part of the thesis. / Prezenční / 546 - Institut environmentálního inženýrství / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times