Affordable Access

Návrh kompetenčních modelů pro vybrané pracovní pozice ve výrobní organizaci / Proposal of Competency Models for Selected Positions in a Manufacturing Company

Authors
  • Šitavancová, Iveta
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 22/07/2015 / Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompetenčních modelů pro vybrané pracovní pozice ve výrobní organizaci. Vytvořený kompetenční model bude podkladem pro hodnocení a plánování dalšího rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. V rámci práce budou navrženy funkční a v praxi použitelné kompetenční modely. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části teoreticko-metodické a aplikačně-ověřovací. V teoreticko-metodické části práce byly podrobně charakterizovány kompetence, jejich tvorba a hodnocení. Aplikačně-ověřovací část práce byla zaměřena na sestavení kompetenčních modelů pro tři vybrané pozice, jejich ověření a využití v praxi. / This diploma thesis describes the design of competency models for specific job positions in the manufacturing organization. Created competency model will be the basis for the evaluation and development planning and employee training. As part of the work will be designed functional and practical use competency models. The thesis is divided into two parts theoretical-methodological and application-verification. The theoretical and methodological part of the work has been characterized in detail competencies, development and evaluation. Application-verification part focuses on the build competency models for three selected positions, their verification and use in practice. / 115 - Katedra managementu / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times