Affordable Access

Programmering som en problemlösningsmetod i ämnet matematik inom gymnasieskolan / Programming as a Problem Solving Method in Mathematics in Upper Secondary School

Authors
  • Angelöv Petersson, Elina
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Skolverket införde år 2017 ett nytt kursmoment inom ämnet matematik, som var att programmering ska användas som metod för problemlösning. Lärarkåren har delade meningar om implementeringen av programmering, eftersom en del lärare anser att det redan har varit svårt att hinna med det centrala innehållet, och nu med det nya kursmoment, blir lärarna oroliga för att det finns en risk att det nya kursmomentet kommer leda till tidsbrist i undervisningen.Studiens syfte är att sammanställa forskningsresultat om hur programmering som problemlösningsmetod påverkar elevers problemlösning i matematik. Frågeställningen är ”Hur påverkar elevers problemlösningsförmåga av att programmering används som problemlösningsmetod i ämnet matematik i gymnasieskolan?”.Metoden är en allmän litteraturstudie, där nio stycken vetenskapliga artiklar ingår i urvalet.Enligt skollagen ska undervisning baseras på vetenskaplig forskning och beprövade erfarenheter. Litteraturstudien visar att forskningslitteraturen dokumenterar positiva effekter på problemlösningsförmågan av att använda programmering som problemlösningsmetod. / In 2017, the Swedish National Agency of Education introduced a new subject in the mathematics courses: Programming as a method of problem solving. Teachers have different opinions about the implementation of programming, because some teachers find it already difficult to catch up with the central content in the available time and fear that the introduction of this new subject will worsen the situation.The purpose of the study is to compile results from research literature on how programming as a problem solving method affects students’ ability to solve problems. The research question is ”How is the problem solving ability of students affected by the use of programming as a problem solving method in mathematics in upper secondary school?”.The method is a general literature study, where nine scientific articles are included in the sample.Teaching shall according to law be based on scientific research and proven experience. The literature study shows that research literature documents positive effects on problem solving ability programming as a problem solving method.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times