Affordable Access

Professionens makt : En kritisk diskursanalys om normalitet, avvikelse och tolkningsföreträde / The Power of Profession : A Critical Discourse Analysis on Normalcy, Deviance, and the Right of  Interpretation

Authors
  • Ternström, Philip
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Sammanfattning/Abstract Ternström, Philip (2022). Professionens makt: en kritisk diskursanalys om tolkningsföreträde, normalitet och avvikelse. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Examensarbetet bidrar till forskning kring normalitet och avvikelse i en specialpedagogisk kontext. Genom att studera hur blivande specialpedagoger reproducerar eller kritiskt förhåller sig till en rådande diskurs kan man härigenom få inblick i hur jurisdiktionen mellan framför allt den neuropsykiatriska diskursen och den pedagogiska diskursen ser ut. Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att belysa vilka diskurser gällande konstruktioner av barn som avviker från normaliteten, företrädesvis genom att anses ha en neuropsykiatrisk funktionsvariant, en diagnos baserad NPF, eller mer allmänt en ”NPF-problematik” hos studenter på det specialpedagogiska programmet vid Malmö universitet. Studien vill vidare belysa skärningspunkten mellan den medicinska diskursen och den pedagogiska diskursen, och hur jurisdiktionen dem emellan ser ut. Teori Studien använder sig av ett flertal teoretiska begrepp för att kunna ringa in ämnet så bra som möjligt. Dels används en diskursanalytisk teoretisk ram där ett socialkonstruktionistiskt synsätt används för att förklara hur vi ser på världen. Till yttermera visso används teoretiska perspektiv inom professionsforskningen och inom normalitets- och avvikelseforskningen. Metod Som övergripande metod tar examensarbetet formen av en litteraturstudie, där material väljs ut genom en noggrann genomgång av databaser som innehåller examensarbeten av specialpedagogstudenter. Dessa analyseras sedan med hjälp av en kritisk diskursanalytisk metod där ett antal analysinstrument används: diskursrepresentation, värderande ord, modalitet och presupposition samt det för studien konstruerade begreppet plattityd. Resultat Studiens resultat visar att den neuropsykiatriska diskursen är starkt överrepresenterad inom det undersökta materialet. Inga undersökta examensarbeten uppvisar en kritisk hållning i sina analyser, även om kritik mot exempelvis diagnosbegreppet eller ett kategoriskt perspektiv kan synas i materialet. Specialpedagogiska implikationer Implikationerna för specialpedagogiken är framför allt en förståelse för hur den neuropsykiatriska diskursen har en i princip fullständig jurisdiktion över frågor som rör avvikelse inom förskola och skola. Detta innebär att specialpedagogutbildningen som den ser ut idag kan främjas av att tydligare visa på den kritik som faktiskt finns mot diagnosticeringskulturen och synen på avvikelse inom förskola och skola som i första hand medicinska problem i stället för pedagogiska diton.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times