Affordable Access

PRODUCTION OF LARGE P(T) MOMENTUM ASYMMETRIC HADRON PAIRS IN P P COLLISIONS AT 70-GEV

Authors
 • Abramov, V.V.
 • Baldin, B.Yu.
 • Buzulutskov, A.F.
 • Vrazhnov, Yu.N.
 • Glebov, V.Yu.
 • Dyshkant, A.S.
 • Evdokimov, V.N.
 • Efimov, A.O.
 • Zmushko, V.V.
 • Krinitsyn, A.N.
 • Kryshkin, V.I.
 • Kulman, N.Yu.
 • Podstavkov, V.M.
 • Sulyaev, R.M.
 • Turchanovich, L.K.
Publication Date
Jan 01, 1984
Source
INSPIRE-HEP
Keywords
License
Unknown
External links
Report this publication

Statistics

Seen <100 times