Affordable Access

Processer och roller vid övergångar i skolan : -en studie av övergången från årskurs 3 till årskurs 4. / Processes and roles in transitions at school : -a study of the transition from Primary School to Middle School.

Authors
  • Hallberg, Natalie
  • Dahlgren, Oksana
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Varje övergång är unik och innefattar en mängd olika påverkansfaktorer. Utifrån barnets perspektiv medför övergången förändringar i tillvaron att anpassa sig till. Vi har under vårt yrkesliv observerat en skiftande systematik kring elevers övergångar inom grundskolan vilket har lett till tankar om vad det är som sker, varför det händer och hur specialpedagogen kan påverka processen. Vi har valt att studera en relativt obeforskad övergång, övergången mellan årskurs 3 och årskurs 4. Syftet med studien är att bidra med förståelse och kunskap om övergångar i skolan. Genom att intervjua tio olika aktörer på två skolor samt att studera befintliga dokument vill vi fördjupa förståelsen för processer och roller i förhållande till vår blivande roll som specialpedagog. Studien är menad att ge reflektioner kring specialpedagogens samordnande och utvecklande roll vid övergångar. I studien användes en kvalitativ metod där informanternas berättelser och befintliga dokument bildar det empiriska materialet. Utifrån det empiriska materialet har resultatet delats upp tematiskt och analyserats utifrån följande rubriker: processer och roller, ledarskap, främjande och hämmande faktorer. Resultatet visar att framgångsrika övergångar påverkas av en mängd olika faktorer. Komplexiteten i varje enskild övergång som visar sig i tidigare forskning visar sig även i studiens resultat. Förutsättningarna ändrar sig varje år genom att olika människor är med i övergången men även att de organisatoriska ramarna ändras. Det som har visat sig tydligast är skolledarens förmåga och förutsättningar för att leda övergången i samspel med andra aktörer, hur roller och processer påverkas av skolans tradition och syn på övergången, hur väl förankrade dokument och planer är. Resultatet genomsyrar en positiv inställning till samverkan men svårigheter i samordning och möten genom olika organisatoriska hinder att genomföra det. Vi ser även svårigheter i att systematisera utvärderingsverktyg. Vi kan se skillnader i specialpedagogens roll som samordnande och utvecklande och hur mycket den enskilde specialpedagogen påverkar sin roll genom sitt eget initiativtagande. Specialpedagogen kan genom egna initiativ och ett nära samarbete med skolledaren4utveckla, förebyggande och främja övergången. Specialpedagogen måste driva sitt arbete och samtidigt ha förståelse för att skolledaren har hela verksamheten och organisationens ramar att ta hänsyn till.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times