Affordable Access

Procesní řízení / Business Process Management

Authors
  • zelenková, kateřina
Publication Date
Feb 06, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení. Cílem práce je analýza současného stavu všech procesů a jejich dílčí optimalizace včetně návrhů na další postup v oddělení International Office na MIAS School of Business. V teoretické části práce jsou charakterizovány základní pojmy jako proces či procesní řízení a jeho principy a přínosy. Práce se také zabývá koncepcí procesně řízené organizace, teorií popisu současného stavu, dále definuje metody pro sběr informací a následné modelování procesů. Část teorie je věnována i neustálému zlepšování procesů a principům managementu změny, které sice nejsou přímou součástí práce, ale měly by být implementovány bezprostředně po jejím vytvoření. Praktická část obsahuje konkrétní analýzu a popis všech současných procesů, jejich dílčí optimalizaci a následné vymodelování klíčových procesů. Nedílnou součástí jsou konkrétní návrhy na možnosti zlepšování a další postup v rámci procesního řízení International Office MIAS. Přínosem práce je zefektivnění procesů a identifikace oblastí pro další zlepšení. / The diploma thesis deals with the problematics of process management. The aim of the work is to analyse the current state of all processes and their partial optimization, including proposals for further steps in the International Office at MIAS School of Business. The theoretical part summarizes the basic concepts such as process and process management and its principles and benefits. It also deals with the concept of process-managed organization, current state analysis, defines methods for information collection and subsequent modelling of processes. The work additionally deals with the issue of continuous process improvement and the principles of change management, which, although not part of the work, but should be implemented immediately after its creation. The practical part contains a specific analysis and description of all current processes, their partial optimization and modelling of key processes. An integral part of the work are specific suggestions for areas of improvement and further steps in process management of International Office MIAS. The contribution of the work is to streamline processes and identify areas for further improvement.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times