Affordable Access

Problembaserad undervisning i årskurs 4–6 : En kvalitativ intervjustudie med matematiklärare / Problem-based teaching in grade 4-6 : A qualitative interview study with teachers of mathematics

Authors
  • Olofsson, Moa
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Flera forskare har kommit fram till att problembaserad undervisning kan hjälpa elever att utveckla förståelse för matematik (Behlol, Rafaqat & Hifsa, 2018; Karlsson Wirebring et al., 2015; Wheatley, 1992). Syftet med denna studie är därför att belysa hur matematiklärare beskriver att de arbetar med en problembaserad undervisning. För att besvara syftet har kvalitativa intervjuer genomförts med fem matematiklärare i årskurs 4–6.  Resultatet är uppdelat i teman som framkom i analysen av insamlad data. I resultatet framkommer det att problembaserad undervisning handlar om att ställa eleverna inför ett problem. Eleverna ska försöka lösa problemet med hjälp av lärarens vägledning. Problembaserad undervisning kräver mycket tid av läraren i början innan eleverna och läraren känner sig bekväma med arbetssättet. Elevers olika kunskapsnivåer blir ett bra samspel i klassrummet. Elevernas lärande kommer fram på ett tydligt sätt och ligger till grund för lärarens fortsatta planering.  / Several researchers have reached the conclusion that problem-based teaching can help students to gain a better understanding of mathematics (Behlol, Rafaqat & Hifsa, 2018; Karlsson Wirebring et al., 2015; Wheatley, 1992). The purpose of this study is therefore to shed light on how mathematics teachers describe that they work with a problem-based teaching. In order to achieve this purpose, qualitative interviews were conducted with five mathematics teachers in grades 4-6. The results are divided into themes that emerged in the analysis of collected data. The results show that problem-based teaching is about confronting students with a problem. In problem-based teaching students are encouraged to solve the problem with the help of the teacher's guidance. Problem-based teaching requires a lot of time from the teacher in the beginning before the students and the teacher feel comfortable with this way of working. Teachers argue that students' different levels of knowledge form the basis of interaction in the classroom. The students' learning emerges in a clear way and forms the basis for the teacher's continued planning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times