Affordable Access

Problematika vícepodlažních dřevostaveb / Problematics of multi-storey wooden structures

Authors
  • tomeček, antonín
Publication Date
Feb 13, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce srovnává ekonomické a environmentální výhody a nevýhody vícepodlažních dřevěných budov ve srovnání s běžnými stavebními materiály. Posouzení je založeno na důkladném přezkoumání dřevěných stavebních systémů a na podrobném popisu technologie prefabrikovaných dřevěných panelů. Vzhledem k problému udržitelnosti ve stavebnictví je třeba zavést alternativní metody, které jsou ekonomicky proveditelné. Dřevěné rámové panely a panely CLT jsou představeny jako možné alternativy k masivním vícepodlažním budovám. Environmentální ukazatele a náklady se vypočítávají a porovnávají konvenční skladby a dřevěné rámové panely na metr čtvereční. Tyto ukazatele jsou škálovány na celý objem budovy modelu, kde se také bere v úvahu logistika a doba realizace. Tam, kde to připadalo v úvahu, byl navíc zvážen recyklační potenciál stavebních materiálů. Výsledky této studie ukazují, že dřevěné konstrukce poskytují ekonomickou výhodu díky kratší době provádění, vyššímu recyklačnímu potenciálu a celkově nižšímu dopadu na životní prostředí na základě zvažovaných ukazatelů. Vzhledem k omezené dostupnosti spolehlivých údajů a velké rozmanitosti stavebních materiálů vyžaduje přesvědčivé posouzení masivních staveb oproti dřevostavbám, o které se v tato studie pokouší, další výzkum. / The diploma thesis comparatively assesses economic and environmental advantages and disadvantages of multi-storey wooden buildings compared to common building materials. The assessment is based on a thorough review of wooden building construction systems and a detailed description of prefabricated wooden panel technology. Given the sustainability problem in the building industry alternative methods have to be established that are feasible economically. Wooden frame panels and CLT panels are introduced as possible alternatives to massive multi-story buildings. Environmental indicators and costs are calculated and compared across different massive building materials and wooden panels per square meter. These indicators are scaled to the entire volume of the model building where logistics and execution time are also considered. Additionally, recycling potential of construction materials was considered where applicable. Results of this study show that wooden constructions provide an economic advantage due to lower execution time, higher recycling potential, and overall lower environmental impact based on considered indicators. Given the limited availability of reliable data on the large variety of building materials a conclusive assessment of massive constructions versus wooden buildings attempted in this study requires further research.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times