Affordable Access

Problematika inkluze na základní škole / Issue of inclusion on elementary school

Authors
  • šrůtová, magdaléna
Publication Date
Feb 07, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá problematikou zvládání inkluze na základní škole. Cílem této práce je zmapování procesu inkluzivního vzdělávání a zhodnocení silných a slabých stránek. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsou představeny všeobecné informace o inkluzi včetně ukázek několika projektů na její podporu a ukázek několika výzkumů zabývajících se podobnou problematikou. Výzkumná část práce se zabývá šetřením provedeném na základní škole zaměřené na začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, než je čeština. Smyslem této práce je poukázat na každodenní realitu inkluzivního vzdělávání na základní škole. / This bachelor thesis deals with the issue of managing inclusion in elementary school. The aim of the thesis is to map the process of inclusive education and evaluate its strengths and weaknesses. The thesis is divided into theoretical part and research part. The theoretical part presents general information about inclusion, including examples of several projects to support it and examples of several researches dealing with similar issue. The research part of the thesis deals with a survey conducted at elementary school focused on the inclusion of pupils with native language other than Czech. The purpose of this thesis is to point out the daily reality of inclusive education in elementary school.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times