Affordable Access

Primerjalna potresna analiza zidanega objekta kulturne dediščine v Radovljici

Authors
  • Matko, Anže
Publication Date
Jul 01, 2017
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrski nalogi je bila izvedena parametrična komparativna analiza potresne odpornosti objekta kulturne dediščine. Obravnavali smo objekt Gorenjske banke v Radovljici na naslovu Gorenjska cesta 16. Vhodne podatke za izvedbo analiz smo pridobili na podlagi terenskih materialno-tehničnih preiskav objekta. Za določanje ocene potresne odpornosti sta bila uporabljena program 3Muri, ki upošteva globalni odziv konstrukcije, in program SREMB, ki upošteva etažni odziv konstrukcije. Z namenom pridobitve čimbolj realnih rezultatov potresnega odziva objekta smo numerični model objekta v programu 3Muri definirali s podajnimi stropovi, pri čemer smo upoštevali dejanske sestave medetažnih konstrukcij, ki smo jih predhodno pridobili iz terenskih preiskav. Izvedene so bile tri skupine analiz. V prvem sklopu analiz smo preučevali vpliv različnih trdnostnih parametrov materialov na potresno odpornost objekta. V drugem sklopu smo, poleg vpliva različnih trdnostnih parametrov, dodatno preučevali še vpliv različnih parametrov mejnih stanj na odziv objekta. V Tretjem sklopu pa smo izvedli kontrole predpostavljenih lokalnih porušnih mehanizmov zahodne fasade objekta. Na podlagi rezultatov prvega sklopa je bilo ugotovljeno, da uporaba materialov z višjimi trdnostnimi karakteristikami posledično poveča tudi potresno odpornost zidanega objekta. Razlike med dobljenimi potresnimi odpornostmi iz obeh programov so se gibale v rangu 30-50 %. V nadaljevanju smo dodatno preučevali še vpliv različnih vrednosti mejnih pomikov na dobljeno potresno odpornost. Ugotovili smo, da je način izračuna programa SREMB za tovrstne analize neprimeren. Na podlagi rezultatov programa 3Muri smo prišli do zaključka, da je povečanje mejnih vrednosti pomikov povečalo potresno odpornost objekta le za ca. 5 % napram prvemu sklopu rezultatov, kar pomeni, da pri zidanih konstrukcijah večanje mehanskih parametrov neprimerno bolj vpliva na dobljeno potresno odpornost v primerjavi z večanjem mejnih pomikov. V zadnjem, tretjem sklopu analiz so rezultati pokazali, da je porušna odpornost fasade odvisna od predpostavljenega porušnega mehanizma, lastne teže materiala in povezanosti fasade s konstrukcijo. Na podlagi vseh izvedenih analiz smo zaključili, da je potresna odpornost objekta v sedanjem stanju nezadostna. Zaradi tega je potrebno v primeru sanacije oz. utrditve konstrukcije izvesti ukrepe, s katerimi se zagotovi tako globalna, kot tudi lokalna odpornost objekta.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times