Affordable Access

Fritidslärares resonemang kring pojkar, flickor och genus.   : / Primary school teachers reasoning about boys, girls and gender. 

Authors
  • Svensson, Erica
  • Nezic, Maida
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna studie har vi intervjuat fem fritidslärare med hjälp av en vinjett som utgångpunkt. Vinjetten handlar om ett verklighetstroget dilemma, angående genus, som kan förekomma i fritidshemmet. De intervjuade fritidslärarna förklarar att de försöker bemöta pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt, men i resultatet framkommer det att elever blir bemötta olika beroende på kön.   Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur genus konstrueras i lärares tal om pojkar och flickor. För att få de svar som studiens syfte och frågor kräver, utfördes en kvalitativ forskningsintervju. De frågeställningar som studien utgår ifrån lyder: hur konstrueras genus i lärares tal om elever i skola och fritidshem? samt hur talar lärare om sitt bemötande av pojkar och flickor? Av resultatet framkommer det att begreppet genus är något som, utifrån de intervjuade fritidslärarnas perspektiv, inte får någon större uppmärksamhet i deras arbete. De försöker istället utgå ifrån elevers personlighet och agerande, istället för att se varje individ som ett kön. Trots detta framkommer det att fritidslärarna, emot sin vilja, agerar och bemöter elever olika beroende på kön. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times