Affordable Access

Primärvården under förändring : Upplevelsen av ett digitaliserat arbetssätt

Authors
  • Abrahamsson, Camilla
  • Fastén, Emma
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
HAL
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Digital teknik erbjuder nya sätt för hälso- och sjukvården att träffa och behandla patienter.Tekniken kan medföra att vården blir mer effektiv och möjliggöra att fler patienter får vård.Forskning menar att den mänskliga aspekten av en digitalisering har fått mindre uppmärksamhetän de tekniska frågorna vid införandet av nya digitaliserade arbetssätt. Syftet med denna uppsats ärdärför att undersöka hur medarbetaren upplever en digitaliserad arbetsprocess inom primärvården.Denna kvalitativa studie utfördes genom semistrukturerade intervjuer med sex informanter inomen privat primärvårdskoncern i Västernorrland. Primärvårdskoncernen är i början på sindigitaliseringsresa och vid intervjutillfället hade endast ett fåtal av alla anställda provat på hur det äratt arbeta digitalt. Det insamlade materialet har tydliggjorts genom en innehållsanalys med fokus påtre av hörnstenarna i hörnstensmodellen; kvalité (ständiga förbättringar), delaktighet och kunden icentrum.Av studien framkommer att informanterna upplever att ett digitaliserat arbetssätt kan getidsbesparingar genom effektivare bedömningar vid patientkontakter. I nuläget upplevs dock inteden nya tekniken som helt tillförlitlig och behöver förbättras för att fungera såsom tänkt. I dendigitala arbetsprocessen anser informanterna att det kan komma att ske en förändring iprofessionernas yrkesroller och arbetsuppgifter. De intervjuade menar också att det är av stor viktmed förtroende för varandra, tydliga roller och att alla är väl införstådda vad den digitalaarbetsprocessen innebär. / Digital technology offers new ways to meet patients, which is more relevant than ever during thecurrent pandemic. The digitalisation is mainly intended to make healthcare more efficient in orderto treat more patients. Previous research suggests that the human aspect of digitalisation hasreceived less attention than technical issues. The new technology brings new ways for thehealthcare profession to carry out its work. The purpose of this study is to investigate how theemployee experience a digitized work process in a primary care setting.This qualitative study was conducted through semi-structured interviews with six informantswithin a private primary care group in Västernorrland. The Primary care organisation is at thebeginning of their digitization journey and when interviewed, only a few employees had tried howit is like to work digitally. The collected material has been clarified through a content analysisfocusing on the content of three of the cornerstones in the cornerstone model; quality (continuousimprovement), participation and the customer value.The study reveals that the informants feel that a digitized way of working can provide time savingsthrough more effective assessments. At present, however, the new technology is not perceived ascompletely reliable and needs to be improved to function as intended. In the digital work process,the informants believe that the nurse will probably play a more central role. The interviewees alsobelieve that trust in each other, clear roles and that everyone is well informed about what the digitalwork process sustains, is of great importance.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times