Affordable Access

Pre-school teachers' experiences of stress in preschool : a study about stress among pre-school teachers.

Authors
  • Sepec, Jonna
  • Ståhl, Karolina
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Studien undersöker om och på vilket sätt pedagoger upplever stress i förskolan och vad som i så fall leder till detta. Vi undersöker också pedagogers syn på om eventuell stress påverkar barn i verksamheten. Med hjälp av enkätundersökningar vill vi få kunskap om stress i förskolan. Syfte Syftet med studien är att undersöka om pedagoger känner av stress och vad det är som bidrar till denna stress. I relation till detta vill vi undersöka om pedagogerna anser att deras egen stress påverkar verksamheten och barngrupperna. Metod Vi har använt oss av enkät som datainsamlingsmetod. Enkäten innehåller både öppna och slutna frågor. I analysarbetet har vi använt oss av kvantitativ analysmetod och har valt komplettera denna studie med kvalitativ analys. Resultat Studien visar att 30 % (16) av respondenterna känner sig stressade i förskolan. 64 % (34) av respondenterna upplever ibland stress i förskolan och 6 % (3) känner sig aldrig stressade. Av de 53 respondenter som deltagit var det cirka 58 % (31) som upplever att deras stress påverkar verksamheten, 38 % (20) upplever att deras stress inte påverkar verksamheten och 4 % (2) upplever att stressen påverkar verksamheten ibland. 60 % (32) upplever att stressen påverkar barnen, 38 % (20) upplever inte att barnen påverkas och 2 % (1) svarade att hens stress påverkar barnen ibland. De arbetssituationer som påverkar respondenterna mer än andra är stora barngrupper, dåligkommunikation och arbetsuppgifter som inte har med yrket att göra.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times