Affordable Access

Kunskap om barns orala hälsa hos förskollärarstudenter / Preschool students’ knowledge on children’s oral health

Authors
  • Murati, Selvinaze
  • Elias, Karolina
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: År 2016 var det över en halv miljon barn inskrivna på förskola i Sverige. Barnen har bl.a. förskolepersonal som förebilder vad gäller kost och attityder kring munhygienen. Eftersom barn spenderar en stor del av sin tid på förskola är det av stor vikt att belysa kunskapen om barns munhälsa hos förskollärarstudenter. Syftet med studien var att undersöka förskollärarstudenters kunskap om munhälsa hos barn. Material och metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med en enkät som mätinstrument. Enkäten bestod av 20 frågor där kunskap och attityder om barns munhälsa och kostvanor mättes. Urvalet baserades på samtliga studenter från termin sex på förskollärarprogrammet i Jönköping University vårterminen 2018, totalt 82 studenter. Det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av datorprogrammen SPSS och Excel. Resultat: Totalt deltog 55 studenter i studien. Majoriteten av deltagarna hade hög kunskap och goda attityder gällande barns munhälsa och kostvanor. Dock var det endast 18 % av deltagarna som svarade rätt på frågan angående upp till vilken åldern barn behöver vuxenhjälp vid tandborstning. Slutsats: Studiens resultat konstaterade att förskollärarstudenter hade hög kunskap om barns munhälsa och kostvanor men att denna kunskap inte kom från utbildningen. / Background: In 2016, there were over half a million children enrolled in preschools in Sweden. Preschool staff are role models concerning diet and attitudes about oral hygiene, for children. Because children spend a lot of time in preschool it is important to highlight the knowledge of preschool students. The aim of this study was to investigate preschool students’ knowledge of oral health in children. Method: The study was a quantitative cross-sectional study with a survey as a measuring instrument. The survey consisted of 20 questions where knowledge and attitudes about children’s oral health and dietary habits were measured. The selection was based on all students from term six at the preschool teacher program at Jönköping University spring term 2018, a total of 82 students. The data collected was analyzed using computer programs SPSS and Excel. Result: A total of 55 students participated in the study. The majority of participants showed high knowledge and good attitudes regarding children’s oral health and dietary habits. However, only 18 % of the participants responded correctly on the question about what age children needed adult care when tooth brushing. Conclusion: The study found that preschool students had high knowledge regarding children’s oral health and dietary habits, but this knowledge did not come from the education.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times