Affordable Access

Predlog prostorskega razvoja podeželskega naselja

Authors
  • Kodrin, Sanja
Publication Date
Sep 27, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi smo obravnavali prostorsko ureditev podeželskega naselja Šentrupert v Občini Laško. Glavni namen naloge je bil ugotoviti prostorske razvojne možnosti naselja ter podati predlog razvojne prostorske ureditve. Diplomska naloga obsega teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti, problemi, usmeritve in merila za urejanje podeželskega prostora. V praktičnem delu je najprej predstavljeno obravnavano naselje v širšem prostoru Občine Laško. V nadaljevanju so prikazane demografska analiza, analiza naravnih danosti, prostorske analize grajene strukture, analiza omejitev ter obstoječih prostorskih načrtov za naselje Šentrupert. Na podlagi stanja v prostoru in identificiranih prednosti in slabosti v naselju smo najprej oblikovali cilje ter koncept prostorskega razvoja naselja, nato pa še zasnovo namenske rabe prostora s predlogi prostorskih ureditev obstoječih in novih dejavnosti v naselju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times