Affordable Access

Predikce úrtnosti na infarkt / Stroke Mortality Prediction

Authors
  • mavrina, regina
Publication Date
Aug 24, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

V civilizovaných a rychle rostoucích ekonomikách jsou každoročně hlášeny stovky tisíc mrtvic a podmínek před mrtvicí. Kardiovaskulární systém těla zajišťuje nepřetržitý krevní oběh v lidském těle. Je to život podporující systém. Pokud vezmeme v úvahu světový trend úmrtnosti v medicíně, kardiovaskulární onemocnění stále vedou spolu s onkologií. I přesto, že optimalizace zdravotnického systému existuje a rozvíjí se každý rok, je infrastruktura mnoha zdravotnických zařízení zastaralým systémem bez řádné kvality. Motivovalo mě k napsání této práce, která může pomoci předcházet úmrtí na mrtvici. Důraz je kladen na nalezení nejlepších metod pro predikci mrtvice. Analýza a specifikace pomocí matematických testů ukazují dobré výsledky. Výsledky testů jsou předpovídaná data, která pomáhají zabránit rozvoji mozkové příhody. Vyvinutý software spolupracuje s databázemi, které dávají pravděpodobnost mrtvice. Soubory diferencovaných dat budou studovány, testovány, porovnány a analyzovány pomocí různých statistických metod založených na získaných a dostupných informacích, aby bylo možné přesněji předpovídat stavy mrtvice od počátku onemocnění do fatálního výsledku. snížit je. / Hundreds of thousands of strokes and pre-stroke conditions are reported each year in civilized and rapidly growing economies. The cardiovascular system of the body provides continuous blood circulation in the human body. It's a life-supporting system. If we take into account the world trend of mortality in medicine, cardiovascular diseases are steadily leading, along with oncology. However, even though the optimization of the health care system is present and developing every year, the infrastructure of many medical institutions is an outdated system without proper quality. It motivated me to write this thesis, which can help prevent stroke deaths. The focus is on finding the best methods for predicting stroke. Analysis and specification using mathematical tests show good results. The results of the tests are predicted data that help prevent the development of stroke. The developed software interacts with databases, which give the probability of stroke. Differentiated data sets will be studied, tested, compared, and analyzed using different statistical methods, based on the information received and available, to be able to make more accurate predictions of stroke conditions from the onset of the disease to the fatal outcome to reduce them.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times