Affordable Access

Pracovní motivace a spokojenost zaměstnanců / Work Motivation and Satisfaction of Employees

Authors
  • lopatová, tereza
Publication Date
Aug 20, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je průzkum metod motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané firmě, vyhodnocení, návrh na zlepšení a zjištění přístupu vedení k navrhovaným zlepšením. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se motivace, zdroje, typy, nástroje, pracovní motivace a jednotlivé teorie pracovní motivace a metody jejího výzkumu. Dále je v této části popsána spokojenost, její faktory a metody výzkumu. Na závěr teoretické ještě uveden výkon a firemní kultura. Praktická část obsahuje charakteristiku vybrané firmy, analýzu současného stavu motivace pomocí dotazníkového šetření, rozhovoru a zkoumání dotazníků z výročních pohovorů. Praktická část dále obsahuje porovnání pohledu na motivaci a spokojenost zaměstnanců a zaměstnavatele, návrhy na zlepšení motivace a zhodnocení těchto návrhů od zaměstnavatele. / The aim of the diploma thesis is a survey of methods of motivation and employee satisfaction in a selected company, evaluation, proposal for improvement and finding out the management's approach to the proposed improvements. The theoretical part describes the basic concepts related to motivation, sources, types, tools, work motivation and individual theories of work motivation and methods of its research. Furthermore, this section describes satisfaction, its factors and research methods. At the end of the theoretical, performance and corporate culture are presented. The practical part contains the characteristics of the selected company, analysis of the current state of motivation using a questionnaire survey, interview and examination of questionnaires from annual interviews. The practical part also contains a comparison of the view of motivation and satisfaction of employees and employers, suggestions for improving motivation and evaluation of these suggestions from the employer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times