Affordable Access

Předsazené konstrukce pozemních staveb s velkým vyložením / Large span overhanging structures in civil engineering

Authors
  • lamberková, kateřina
Publication Date
Feb 04, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá tématikou předsazených železobetonových konstrukcí a jejich statickým působením. V první části práce jsou popsány základní typy předsazených konstrukcí, jejich konstrukční řešení a statické působení v závislosti na podepření. Ve druhé části je variantně navržena železobetonová předsazená konstrukce objektu. Je zpracován předběžný statický výpočet základních nosných prvků objektu a následně jsou podrobně řešeny jednotlivé varianty předsazení. Variantní řešení je podloženo výkresy tvaru a výztuže. / This diploma thesis focuses on the overhanging reinforced concrete structures and their static effects. The basic types of overhanging structures, the ways of their construction and the corresponding structural impact in dependence on the support are described in the first part of the thesis. Various solutions of the reinforced concrete overhanging structure are outlined in the second part. There is also presented a calculation for the basic supporting elements and subsequently, each of the overhanging structure is further elaborated. Each alternative is accompanied with formwork and reinforcement drawings.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times