Affordable Access

Požární riziko hořlavých předmětů ponechaných na únikových cestách / Fire Risk of Combustible Objects on Escape Routes

Authors
  • černá, kateřina
Publication Date
Feb 14, 2024
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce popisuje problematiku předmětů ponechaných na únikových cestách. Jsou zde prezentovány komplikace, které mohou předměty na únikových cestách při požáru způsobit. Práce dále uvádí nejčastější předměty, které se na únikových cestách vyskytují, místa kde se obvykle nacházejí a příčiny jejich zahoření. Jsou zde uvedeny požadavky na únikové cesty ve vztahu k možnému požárnímu zatížení pro vybrané země. Dále je v práci popsáno, co vše předcházelo samotnému experimentu, včetně popisu vybraného kočárku, který byl vybrán pro požární experiment a hmotnostní kvantifikace materiálů v něm použitých. Následuje část práce se zaměřením na požární experimenty. Zde se popisují: zvolená metodika zkoušení, které veličiny byly předmětem sledování a jakým způsobem docházelo k jejich měření. Navazuje popis průběhů experimentů a jejich porovnání. V závěrečné části je představen numerický model v programu FDS, který umožnil kvantifikovat nebezpečí související s modelovým příkladem požáru kočárku na vybrané únikové cestě v bytovém domě. / The thesis describes the issue of objects left on escape routes. It introduces the complications that objects on escape routes can cause during a fire. It presents the most common objects left at places where they can be typically found and plausible causes of such objects catching fire on escape routes. In addition, the requirements for escape routes in relation to the potential fire load for selected countries are presented. The next section concerns all things that preceded the experiment itself, including the introduction of the chosen pram and weight quantification of the different materials used in it. The following part of the thesis is focused on fire experiments, of which the prams were subjected to, and various investigated fire technical characteristics, including the description of the chosen testing methodology and comparison of fire experiments. The final chapter presents a numerical model created in FDS software. Resulting model allowed to quantify the fire risk of pram fire in chosen escape route in an apartment building.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times