Affordable Access

Poučevanje naravoslovnih vsebin na prostem v prvem triletju v javnih in zasebnih osnovnih šolah

Authors
  • Volčič, Patricija
Publication Date
Jul 24, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pogosto v zadnjih letih slišimo, opazimo in beremo, da otroci 21. stoletja preživljajo svoj prosti čas nekvalitetno, v zaprtih prostorih, strmeči v tablične in telefonske zaslone. Posledično je s tem njihova fizična dejavnost vse manjša, omejene in slabše so (fino)motorične spretnosti, temu lahko dodamo še nekajurno sedenje v šolskih klopeh. Tudi učitelji skušajo slediti tehnološkemu razvoju, zato so ponekod ali še bodo kmalu grafoskope, diaprojektorje, episkope in zelene table nadomestili računalniki ter t. i. drugi pametni pripomočki (table, tablice). Z novostmi in spremembami v načinu poučevanja in uporabi pripomočkov se srečujejo učitelji tako v javnih kot v zasebnih osnovnih šolah. Slednje pogosto veljajo za bolj opremljene, saj s svojim sredstvi razpolagajo drugače in ne sledijo javnim naročilom. Razlike v opremljenosti šol se pojavljajo tudi med javnimi šolami. Po drugi strani naravoslovne teme spoznavanja okolja v prvem triletju lahko učitelju predstavljajo velik izziv, saj mora dejavnosti in potek ure zasnovati tako, da so učenci čim bolj motivirani in aktivni tekom celotne ure. Glede na teme, ki nam jih poda učni načrt, ugotovimo, da lahko v veliki večini vse teme, poskuse in cilje kvalitetno dosežemo tudi zunaj zidov šolske učilnice. Šole sedaj bolj kot kdajkoli prej igrajo pomembno vlogo, ko lahko vsem mladim skušajo omogočiti, da izkusijo široko paleto raziskovanja, gibanja v naravi, zunaj. Predmet proučevanja magistrskega dela je bil prav s tem namenom pouk na prostem. Namen empiričnega dela magistrskega dela je bil raziskati, v kolikšni meri slovenski učitelji v prvem triletju izvajajo pouk naravoslovja na prostem in ali se pri tem pojavljajo pomembne razlike med javnimi in zasebnimi šolami. Prav tako smo raziskali, katere lokacije na prostem učitelji uporabljajo pri poučevanju ter katere prednosti, slabosti, izzive in ovire opažajo učitelji prvega triletja pri poučevanju na prostem. Zanimalo nas je tudi, kako učitelji ocenjujejo opremljenost javnih in zasebnih šol ter svojo lastno kompetentnost pri poučevanju naravoslovnih vsebin na prostem in na kakšen način skrbijo za lastno usposobljenost na področju načrtovanja in izvajanja pouka na prostem. V ta namen smo izvedli kvantitativno empirično raziskavo, v katero je bilo vključenih 96 učiteljev prvega triletja (od tega 17 učiteljev, ki poučujejo na zasebni in 79 učiteljev, ki poučujejo na javni osnovni šoli). Podatke smo zbirali s spletnim vprašalnikom, ki je vseboval naloge zaprtega, kombiniranega in odprtega tipa. Iz rezultatov empirične raziskave je razvidno, da učitelji zasebnih šol pogosteje izvajajo pouk na prostem kot v javnih šolah. Izsledki raziskave kažejo, da se lokacije izvajanja pouka na prostem v javnih in zasebnih šolah razlikujejo, in sicer so lokacije v zasebnih šolah raznolikejše kot v javnih osnovnih šolah. Učitelji javnih in zasebnih šol v večini navajajo podobne izzive, pomanjkljivosti oziroma omejitve pri izvajanju pouka naravoslovnih vsebin na prostem. Mnenje učiteljev javnih in zasebnih šol o poučevanju naravoslovja na prostem v prvem triletju se bistveno ne razlikujejo. Večina učiteljev (83,8 %) označuje poučevanje na prostem kot pozitivno, preostali del učiteljev (16,2 %) ob tem doda svoj predlog, pogled ali lastno izkušnjo, ki ni nujno negativna. Zagotavljanje spremstva predstavlja izziv oziroma omejitev približno tretjini učiteljev javnih šol (31,0 %) in petini zasebnih šol (20,0 %). Razlike se pojavijo pri podkategorijah »učni načrt«, »lokacija šole«, »vedenjske težave učencev«, »težje vodljive metode dela«, »omejenost z nalogami v delovnih zvezkih« in »urnik«, ki jih navajajo posamezni učitelji javnih šol, pri zasebnih učiteljih te navedbe nismo zaznali. Statistično značilnih razlik v ocenah lastne kompetentnosti in skrbjo za lastno usposobljenost na področju poučevanja naravoslovnih vsebin na prostem med učitelji javnih in zasebnih osnovnih šol nismo ugotovili, zato lahko sklepamo, da se učitelji počutijo enako kompetentne. Zaznali smo statistično pomembne razlike v povprečjih pogostosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) med učitelji iz javnih in zasebnih šol. Pogostost uporabe IKT-ja pri poučevanju naravoslovnih vsebin na prostem pri učiteljih iz javnih osnovnih šol višja kot pri učiteljih iz zasebnih osnovnih šol. Učitelji v povprečju ocenjujejo opremljenost njihove šole kot dobro. Nekoliko boljšo oceno so v povprečju podali za splošno opremljenost slovenskih zasebnih šol, na katerih sami ne poučujejo, po njihovem mnenju pa so slabše opremljene slovenske javne šole, na katerih sami ne poučujejo (niso niti dobro opremljene, niti slabo opremljene).

Report this publication

Statistics

Seen <100 times