Affordable Access

Posouzení vlivů na vývoj pevnosti betonu raného stáří / Assessment of Influences on the Early Age Concrete Strength Development

Authors
  • kasal, pavel
Publication Date
May 14, 2024
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá vlivem změn v receptuře betonu a běžných odchylek při výrobě na regresní vztah metody zralosti, který popisuje vývoj pevnosti betonu v tlaku dané receptury a je základem pro nedestruktivní měření pevnosti betonu raného stáří. Hlavním cílem práce je získání poznatků o chování regresního vztahu, který je normou nazýván jako kalibrační křivka, na změny receptury či odchylky ve výrobě betonové směsi. To má za cíl usnadnit použití metody zralosti, která je v současnosti stále více využívána v praxi. Výzkum byl rozdělen do několika částí. Zkoušky začaly nejdříve v laboratoři a poskytly přesnější výsledky pro naplánování navazujících zkoušek v prostředí praxe. Dále pokračovalo zkoumání vlivů různých úprav receptur na kalibrační křivku přímo na betonárně, což poskytuje velmi užitečné výsledky pro praxi. Odchylky v dodávkách betonové směsi a jejich vlivy na přesnost metody byly zkoušeny přímo na stavbě během betonáží v rámci dvou ročních období. Tyto výsledky poskytují přehlednou informaci o přesnosti metody zralosti při použití v praxi. / The thesis deals with the influences of concrete mix design changes and common deviations during concrete production on the regression relationship of the maturity method, which represents the compressive strength development of the specific concrete mix design and is a basis for nondestructive monitoring of early-age compressive strength. The main aim is to get more insights into the behaviour of regression relationships, which the standard calls the calibration curve, in response to changes in the concrete mix design or deviation during concrete production. It should allow easier usage of the maturity method, which is used in practice more often. The research was divided into several phases. The tests started in the laboratory environment, which provided more precise results as a preparation for tests in practice. Then, the investigation of different concrete mix design changes and their influences continued on the concrete plant, which already offers valid practical results. One of the last phases took place directly on the construction site and investigated the deviations in practice during the actual concrete pouring within two seasons. Those results provide transparent information about the accuracy of the maturity method applied in practice.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times