Affordable Access

Porovnání vysokorychlostních železnic a leteckých spojení na vybraných trasách / Comparison of High-speed Rail and Air Transport Connections on Selected Routes

Authors
  • fulka, dávid
Publication Date
Sep 09, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Predmetom bakalárskej práce je analytický popis konkurencie vysokorýchlostnej železničnej dopravy a leteckej dopravy na vybraných trasách. Motiváciou k výberu témy bakalárskej práce bol rozvoj vysokorýchlostnej železničnej dopravy v posledných rokoch, ktorý vniesol na cestovateľský trh konkurenciu s leteckou dopravou. Práca sa zameriava na prevádzkové aspekty vysokorýchlostnej železničnej a leteckej dopravy na vybraných trasách v Európe a Ázii. Pomocou preskúmaných prevádzkových aspektov je vykonané stanovenie a vyhodnotenie nákladov a benefitov rozoberaných módov dopravy na vybraných trasách. Na základe vyhodnotenia nákladov a benefitov sa podarilo zostaviť výslednú Cost-Benefit analýzu vysokorýchlostných železničných spojení a leteckých spojení, čo je aj cieľom tejto práce. Cost-Benefit analýza priniesla číselné porovnanie čistej súčasnej hodnoty oboch rozoberaných módov dopravy medzi analyzovanými mestskými pármi pri očakávanej dĺžke života projektov stanovenej na 50 rokov. / The subject of the bachelor thesis is an analytical description of competition between high-speed rail and air transport on selected routes. The motivation for choosing the topic of the bachelor’s thesis was the development of high-speed rail in recent years, which brought competition to the travel market with air transport. The work focuses on the operational aspects of high-speed rail and air transport on selected routes in Europe and Asia. With the help of the examined operational aspects, the determination and evaluation of costs and benefits of the analysed modes of transport on selected routes is performed. Based on the evaluation of costs and benefits, it was possible to compile the final Cost-Benefit analysis of high-speed rail connections and air connections, which is also the aim of this work. The Cost-Benefit analysis provided a numerical comparison of the net present value of the two modes of transport discussed between the analysed city-pairs at the life expectancy of the projects set at 50 years.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times