Affordable Access

Populacijska genomika avtohtonih kvasovk rodu Saccharomyces iz jabolčnega vina

Authors
  • Vrhovnik, Urška
Publication Date
Jun 02, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pri procesu fermentacije jabolčnega vina sodeluje velik nabor različnih vrst bakterij in kvasovk. Medvrstna hibridizacija sevov kvasovk iz rodu Saccharomyces ima pomemben biotehnološki potencial v alkoholnih fermentacijah. Z raziskavo smo želeli genetsko in fenotipsko okarakterizirati populacije vrst rodu Saccharomyces in njihovih hibridov, ki sodelujejo pri spontanih fermentacijah jabolčnega vina na oddaljenih srednjegorskih kmetijah Koroške. Šestindvajsetim sevom smo določili vrsto oz. medvrstni hibrid s sekvenciranjem njihove ribosomske regije DNA in z reakcijo PCR z vrstno-specifičnimi začetnimi ologonukleotidi. Identificirali smo vrste S. cerevisiae, S. uvarum, S. paradoxus in hibride S. eubayanus x S. cerevisiae, S. eubayanus x S. uvarum, S. cerevisiae x S. kudriavzevii in S. eubayanus x S. cerevisiae x S. uvarum. Znotrajvrstno genetsko raznolikost smo ovrednotili z elektroforetsko kariotipizacijo in z določitvijo števila ponovitev v izbranih mikrosatelitnih lokusih. Na podlagi slednje metode smo seve vrst S. uvarum in S. cerevisiae razdelili v dve skupini, od katerih so bili številni sevi heterozigotni. S fenotipizacijo smo sevom določili relativno stopnjo hitrosti rasti na trdnih gojiščih s povišano koncentracijo glukoze, oziroma z dodanimi inhibitorji rasti etanolom, ocetno kislino, etilfenolom in etilgvajakolom, pri 4 °C oziroma pri 37 °C. Pri teh pogojih, ki so ponazarjali pogoje fermentacije jabolčnega vina, so vrste S. uvarum, S. cerevisiae in hibrid S. eubayanus x S. cerevisiae x S. uvarum rastle hitreje kot ostale vrste in hibridi. Sevi vrste S. cerevisiae in hibrid S. eubayanus x S. cerevisiae so bili najbolje prilagojeni na pogoje fermentacije.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times