Affordable Access

Položaj žensk na trgu dela v Sloveniji in izbranih državah EU

Authors
  • Mijatović, Marija
Publication Date
Mar 17, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo obravnava, raziskuje in ugotavlja položaj žensk na trgu dela v Sloveniji v primerjavi s položajem v Evropski uniji. Zakonodaja, ki je v Evropski uniji trenutno v veljavi, slovenska Ustava, razni dokumenti mednarodnih organizacij so sprejeti in v veljavi z namenom zaščite enakosti spolov. Ključno vprašanje vsake družbe je, ali se to dejansko izvaja v praksi. V sodobni družbi je načelo enakosti med spoloma eden izmed temeljnih kazalcev, kako se v demokratičnih družbah uveljavljajo človekove pravice na osnovni ravni. To je obveza vsake države, ki je zapisana v vseh pomembnih mednarodnih oziroma nacionalnih pravnih virih držav s tega področja in jih mora izpolniti vsaka država. Skozi raziskavo se je pokazalo, da se dejansko stanje ali izvajanje načel enakosti med spoloma pogosto ne ujema z zapisanim v pravilih. Eden največjih pokazateljev neenakosti je trg dela in položaj žensk na trgu dela. Ukvarjali smo se s problematiko spolno različnih vlog, predvsem skozi obravnavanje področja plačanega dela. Namen diplomskega dela je ugotoviti dejanski položaj žensk na trgu dela pri nas in ga primerjati s položajem žensk v izbranih evropskih državah. Ugotoviti smo želeli obstoj pomembnih odstopanj v zaposlovanju med spoloma ter analizirati dejanske razlike med spoloma na trgu dela in ali so ženske diskriminirane v primerjavi z moškimi. Ugotovili smo evidentne razlike, ki kažejo manjšo udeležbo žensk kot moških na trgu dela v praktično vseh članicah Evropske unije. Razlike so vidne skozi več dejavnikov, kot so: manjše število opravljenih delovnih ur, ženske dobivajo službe pretežno v dejavnostih z nižjimi plačami in jih je veliko manj na vodstvenih ali pomembnejših položajih v organizacijah. Posledično to povzroča tudi dejanske razlike v dohodku, kjer je evidentno, da so ženske manj plačane kot moški. Te razlike so posledica zgodovinsko ukoreninjenega obravnavanja spolov, navad in načina življenja v preteklosti ter različnega gospodarskega razvoja po regijah ali panogah. Tudi v območju Evropske unije, ne glede na stopnjo njene razvitosti, je v večini njenih držav stopnja zaposlenosti nižja pri ženskah kot pri moških. Poudariti je treba, da so razlike med državami zelo velike. Ključni cilj ali prihodnja usmeritev mora biti odprava tega neravnovesja in povečanje udeležbe žensk na trgu dela. Sprejetje in uveljavljanje strategije enakosti spolov je ključnega pomena za doseganje krovnih gospodarskih in družbenih ciljev. Če primerjamo stanje v Sloveniji, lahko mirno trdimo, da pri tem bistveno ne izstopa niti v pozitivnem niti v negativnem smislu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times