Affordable Access

Podnikatelský záměr založení restaurace s dětskou hernou / Business Plan for the Establishment of a Restaurant with Playroom

Authors
  • Machová, Simona
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vytvoření podnikatelského záměru pro nový podnik, která se bude zabývat poskytováním služeb v oblasti pohostinství. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů, je zde vysvětleno, jak má podnikatelský záměr vypadat, a jsou zde popsány analýzy, které byly využity v praktické části. Cílem práce je vytvoření podnikatelského záměru pro podnik. Praktická část obsahuje samotný podnikatelský záměr pro nový podnik, ve kterém je obsažena PEST analýza, SWOT analýza, Porterova analýza, marketingový mix, obchodní strategie, finanční plán a zhodnocení rizik. V závěru práce jsou shrnuty veškeré poznatky z bakalářské práce, které byly na základě analýz zjištěny. / The bachelor thesis is focused on the creation of a business plan for the start-up company, which will deal with the provision of services in hospitality. The theoretical part is focused on clarifying the basic concepts, then it explains how the business plan should consist and lastly there are mentioned the analyzes, which were subsequently used in the practical part. The aim of the bachelor thesis is to create a business plan for a company. The practical part contains the business plan for the start-up company, which contains PEST analysis, SWOT analysis, Porter analysis, marketing mix, financial plan and risk assessment. At the end of the thesis are summarized all findings from the bachelor thesis, which were based on analyzes. / 152 - Katedra podnikohospodářská / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times