Affordable Access

Pneumatický rotační pístový motor / Pneumatic Rotary Piston Motor

Authors
  • Fus, Martin
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 03/08/2012 / FUS, M. Pneumatický rotační pístový motor. Ostrava: katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. 50 s. Diplomová práce, vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Diplomová práce se zabývá řešením projektu radiálního pístového pneumatického motoru, jehoţ základní parametry jsou součástí zadání. Práce uvádí přehled různých typů pneumatických motorů, které jsou mezi sebou porovnány. Rovněţ je proveden rozbor volby pneumatického motoru jako pohonu stroje, na základě výhod a nevýhod pneumatických motorů obecně. Diplomová práce souhrnně rozebírá základní teorii radiálních pístových motorů, ze které je nadále vycházeno při výpočtu konkrétního typu motoru. V závěru je pak uveden obecný kinematický výpočet zvoleného mechanismu. Práce je náleţitě ilustrovaná schématy a obrázky, které slouţí k lepšímu pochopení řešené problematiky. / FUS, M. Pneumatic rotary piston motor. Ostrava: Department of Hydromechanics and Hydraulics Equipment, Faculty of Mechanical Engineering VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. 50 p. Master Thesis, head: prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. The master thesis deals with the solution of the project of radial piston pneumatic motor. The basic parameters are included in the assignment. The thesis shows different types of pneumatic motors and compares them. The thesis presents an overview of different types of pneumatic motors, which are compared to each other. Subsequently, a choice of pneumatic motor is analyzed as a machine drive according to the advantages and disadvantages of pneumatic machines in general. The master thesis also deals with the main theory of radial piston pneumatic motors. The theory serves as a base for the calculation of the specific type of engine. General kinematic calculation of selected mechanism is described at the end of the thesis. The thesis includes a lot of images and schemes, which support understanding of the problematic. / 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times