Affordable Access

Planerad fysisk aktivitet i förskolan. : En kvalitativ studie om förskollärares syn och arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan. / Planned physical activity in preschool. : A qualitative study on preschool teachers' views and work on planned physical activity in preschool.

Authors
  • Isaksson, Mathilda
  • Westerholm, Anna
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att belysa fyra förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet och hur dederas beskriver att de arbetar e med det i förskolan. Tre frågeställningar formulerades utifrån syftet och dessa är: hur ser förskollärarna på begreppet planerad fysisk aktivitet, hur beskriver förskollärarna att de använder planerad fysisk aktivitet samt vilken påverkan upplever förskollärarna att planerad fysisk aktivitet kan ha på arbetsklimatet i förskolan.vilken påverkan förskollärarna upplever att planerad fysisk aktivitet kan ha på arbetsklimatet i förskolan. Syftet och frågeställningarna utformades utifrån ett fenomenologiskt perspektiv då studien utgår från förskollärares upplevelser. Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats där fyra förskollärare på olika förskolor i Sverige har intervjuats. I resultatet framkommer det bland annat att förskollärarna har olika syn på fysisk aktivitet i förskolan då de definierar begreppet på olika sätt. Dessutom framkommer det att de har olika syften med den planerade fysiska aktiviteten i verksamheten. Förskollärarna arbetar även med planerad fysisk aktivitet på olika sätt där vissa använder utemiljön och barns fria lek medan andra har planerade gympapass inomhus. Det framkommer även i resultatet att planerad fysisk aktivitet kan påverka arbetsklimatet i verksamheten.  / The purpose of the study is to elucidate four preschool teachers' views on planned physical activity and how they describe that they work with it in preschool. Three issues were formulated based on the purpose and these are: how do preschool teachers see the concept of planned physical activity, how do preschool teachers describe that they use planned physical activity and what impact the preschool teachers experience that planned physical activity can have on the working environment in preschool. The purpose and the questions were designed from a phenomenological perspective as the study is based on the experiences of preschool teachers. The study is based on a qualitative approach where four preschool teachers at different preschools in Sweden have been interviewed. The result shows that the preschool teachers have different views on physical activity in the preschool as they define the concept in different ways. In addition, it appears that they have different purposes with the planned physical activity in the business. Preschool teachers also work with planned physical activity in different ways where some use the outdoor environment and children's free play while others have planned gym passes indoors. It also appears in the result that planned physical activity can affect the working climate in the business.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times