Affordable Access

Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning - med hjälp av digitala verktyg

Authors
  • Schenker, Katarina
Publication Date
Jan 01, 2007
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning är en licentiatavhandling där utgångspunkten är det nationella uppdraget att bredda rekryteringen av studenter till högskolor och universitet i Sverige. Det övergripande syftet har varit att på olika sätt studera hur studenter med någon form av funktionshinder upplever tillgängligheten till studierna då digitala verktyg används. Intresset har inte varit fokuserat vid funktionshindret i sig eller vilka funktionshinder som studenterna har, utan snarare på hur tillgängligheten till och användningen av tekniken kan underlätta alternativt försvåra högskolestudierna. Avhandlingen består av en kappa och fyra artiklar: - The design of accessible distance education environments that use collaborative learning. - How can Courses become more Accessible for Disabled People with the help of IT? - Tillgänglighetskriterier för nätbaserad utbildning – Är det möjligt? - Kompensation av läs- och skrivsvårigheter med hjälp av digitala verktyg. Två områden har studerats och behandlas i artiklarna: (1) Tillgänglighet via kollaborativ undervisning över nätet och möjligheten att utveckla ett pedagogiskt och tekniskt system för nätbaserad undervisning tillgängligt för studenter med funktionshinder, då främst synskadade studenter och studenter med diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter, och (2) Tillgången till särskilda pedagogiska stöd och möjligheterna för studenter att kompensera läs- och skrivsvårigheter med hjälp av digital teknik. Resultatet från studierna visar att digitala verktyg inte per automatik bidrar till ökad tillgänglighet. Vidare indikerar resultatet att de svårigheter som studenterna upplevde mycket väl kan upplevas av studenter som inte har någon form av funktionshinder. Det finns därför anledning att ytterligare diskutera det stödsystem som tillämpas inom högre utbildning i Sverige för studenter med funktionshinder i relation till alla studenter, då det är skillnad mellan att vara välkommen till högre utbildning oavsett bakgrund (etnisk tillhörighet, bostadsort, könstillhörighet eller funktionshinder) och att ha möjlighet att också slutföra utbildningen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times