Affordable Access

Personální marketing průmyslové společnosti / Personnel Marketing of the Industrial Company

Authors
  • Závorková, Martina
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 02/11/2016 / Předložená diplomová práce se zabývá personálním marketingem státního podniku Povodí Odry. Práce popisuje jednotlivé oblasti personálního marketingu a skládá se z dvou hlavních částí a to teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá teoretickým vymezením problematiky personálního marketingu a charakteristikou státního podniku Povodí Odry. Praktická část je rozdělena na dvě části a věnuje se a charakteristice jednotlivých personálních činností společnosti a analýzou zaměstnanců ve společnosti. Na základě provedených analýz jsou v závěru diplomové práce uvedeny návrhy a doporučení. / The presented dissertation deals with the personal marketing of the national enterprise of the Odra catchment area. The dissertation describes individual areas of personal marketing and it consists of two main parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the theoretical definition of personal marketing issues and with the characteristics of the national enterprise of the Odra catchment area. The practical part is divided into two parts and focuses on the characteristics of individual personal activities of the company and on the analysis of employees within the company. Based on the accomplished analysis there are suggestions and recommendations stated in the conclusion of this dissertation. / Prezenční / 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times