Affordable Access

Personers upplevelser av somatiska vårdensbemötande när psykisk ohälsa föreligger / People's experiences of the treatment of somatic care when mental illness is present

Authors
  • Silverio, Luz
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

   SAMMANFATTNING Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör ett hälsoproblem i hela världen. Det ställer krav påsjukvårdspersonalen och inte minst på sjuksköterskan kompetens. Forskning har påvisat ettsamband mellan psykisk ohälsa och samsjuklighet och att det finns en association mellanmental ohälsa och stigma. Hur upplevelsen är att leva med tillståndet är individuellt, dockkan det skapa känslor av att känna sig annorlunda. Bemötande personen får när hen sökerhjälp har en viktig del i hur vården uppfattas och upplevs.Syfte: Den här litteraturstudien syftar till att utforska personers upplevelser av somatiskavårdens bemötande när psykiska ohälsa föreligger.Metod: Designen är beskrivande litteraturstudie där tio kvalitativa vetenskapliga artiklarinkluderades.Resultat: Resultatet visade att det förekommer fördomar och stigmatisering mot personersom lider av psykisk ohälsa. Det indikerade att vårdpersonalen inte bemött dessa personer påett värdefullt sätt. Ofta stod psykisk ohälsa i fokus när personerna sökte fysisk vård. Bristandekunskap och kompetens inom psykiatri speglade sig i bemötande av personerna.Kommunikationen upplevdes ofta som otydlig och ineffektiv, vilket det ledde till attpersonerna inte fick rätt information.Slutsats: Resultatet visade att personer med psykisk ohälsa som sökte vård var en utsattgrupp. Upplevelsen präglades av bristfällig kommunikation, stigmatisering och bristandekunskap om psykisk ohälsa och att omvårdnaden inte var personcentrerad. Forskning inomämnet är begränsad. Det behövs ytterligare forskning för att öka förståelse och kunskap kringhur bemötande av personer med psykisk ohälsa kan förbättras. / ABSTRACT Introduction: Mental illness is a health problem worldwide. This place demands on thehealthcare staff and not least on the nurse competence. Research has shown a link betweenmental illness and comorbidity and that there is an association between mental illness andstigma. How the experience is to live with the condition is individual, however, it can createfeelings of feeling different. The treatment they receive has an important part in how care isperceived and experienced.Aim: This literature study aims to explore people's experiences of the treatment of somaticcare when mental illness is presentMethod: Design qualitative descriptive literature study on which ten qualitative scientificarticles are included.Result: The results showed that there is prejudice and stigmatization against people sufferingfrom mental illness. This indicated that the nursing staff had not treated these people in avaluable way. Mental illness was often in focus when people sought physical care and lackknowledge and competence in psychiatry was reflected in the treatment of the persons.Communication was often perceived as unclear and inefficient, which led to people notreceiving the right information.Conclusion: The results showed that people with mental illness who sought care werevulnerable group. The experience was characterized by poor communication, stigmatization,and lack of knowledge about mental illness and that nursing was not person-centered.Research on topics is limited. Further research is needed to increase understanding andknowledge of how to treat people with mental illness can be improved.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times