Affordable Access

Personers upplevelser av att bära på MRSA i en vårdkontext : En litteraturstudie

Authors
  • Lind, Hanna
  • Lundmark, Jennie
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner som Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus, MRSA, ökar. Bakterien är komplicerad att avlägsna och idag är MRSA ett av de största vårdhygieniska problemen internationellt. Vid vård av personer som bär på MRSA krävs särskilda rutiner, såsom isoleringsvård och skyddskläder. Syfte: Att belysa personers upplevelser av att bära på MRSA i en vårdkontext. Metod: En litteraturstudie av åtta stycken kvalitativa, vetenskapliga artiklar. Materialet analyserades och sammanställdes med en beskrivande metasyntes, enligt Friberg (2012). Resultat: Tre teman tydliggjordes: ”Rutinernas inverkan på patientens upplevelse av vården”,” Patientens upplevelse av mötet med vårdpersonalen.” och ” Patientens känslomässiga upplevelse av att vara infekterad med MRSA”. Resultatet visade att MRSA infektionen ledde till starka känsloreaktioner samt att rutiner, föreskrifter och personalens förhållningssätt ofta upplevdes som negativt. Patienterna saknade förståelse för sin situation och fick inte adekvat information. Slutsats: Personer som bar på MRSA saknade information om sitt tillstånd. Det behövs ökad kunskap hos personalen för att kunna möta patienters psykiska och fysiska behov samt individanpassad patientinformation. Likaså behövs ytterligare forskning som studerar livssituationen hos MRSA bärare för att kunna lindra deras lidande

Report this publication

Statistics

Seen <100 times