Affordable Access

Performance assessment of road equipment : state of the art

Authors
  • Lundkvist, Sven-Olof
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Om nya mobila instrument utvecklas framöver kommer tillståndsmätningar av vägutrustning att kunna bli ett användbart verktyg för att avgöra när och var underhållsåtgärder ska sättas in. Slutsatsen av denna studie är att tillståndsmätningar av vägutrustning, som till exempel luminans och belysningsstyrka av vägbelysning eller vägmärkens retroreflexion, i allmänhet är sällsynta. Det kan handla om mätmetoder, tillståndsbeskrivningar eller lägsta acceptabla funktionsnivån av vägutrustning. Avsaknaden av tillståndmätningar av vägutrustning beror i hög grad av att det saknas lämpliga mätinstrument. För att upprätthålla funktionen hos vägutrustning är det viktigt att vidta korrekta underhållsåtgärder vid rätt tidpunkt. Detta innebär att reparation, förnyelse eller utbyte av utrustningen måste ske då funktionen har nått den, från trafikantens synpunkt sett, lägsta accepterade nivån. Tidpunkten då denna nivå nås kan prediceras med ett så kallat managementsystem eller med en tillståndsbeskrivning som innebär fysikalisk mätning eller visuell inspektion. Föreliggande rapport visar dagsläget för tillståndsbeskrivning av vägutrustning. Den behandlar mätmetoder, underhållsåtgärder och den lägsta acceptabla funktionsnivån i sju länder i Europa: Belgien, Kroatien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien. Arbetet har begränsats till sex viktiga typer av vägutrustning: vägmarkeringar, vägbanereflektorer, kantstolpar, fasta vägmärken, omställbara vägmärken (VMS) och vägbelysning. / In the future, if new mobile instruments will be developed condition assessments of road equipment might become valuable tools for deciding when and where maintenance is needed most. The conclusion of this survey is that condition assessment of road equipment, such as measurement of luminance and illuminance of road lighting and measurement of retroreflectivity of road signs are rare. This fact is to a large extent due to the lack of suitable instruments. In order to maintain the performance of road equipment, it is important to take correct action at correct time. This means that repair or renewal of the equipment in question must be carried out when the performance has reached the lowest acceptable end user service level (EUSL). The time of this occurrence should be based on a management model or a condition assessment, which involves physical measurement and/or visual inspection. This report shows the state of the art regarding condition assessment of road equipment. It deals with monitoring methods, maintenance measures and acceptable end user service levels in seven European countries: Belgium, Croatia, Denmark, Germany, the Netherlands, Sweden and UK. The work has been limited to the more important types of road equipment: road markings, road studs, delineator posts, fixed traffic signs, variable message signs (VMS) and road lighting.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times