Affordable Access

Patienters upplevelser av sjuksköterskors kommunikation i omvårdnadshandlingar- En litteraturöversikt

Authors
  • Jansson, Anna
  • Appelberg, Jenny
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund:  Kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna spelar en avgörande roll för att patienterna ska kunna förstå samt uppleva delaktighet kring sin vård. Som legitimerad sjuksköterska finns ett ansvar att kommunikation sker på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt gentemot patienterna för bästa möjliga vård. Sjuksköterskornas förmåga att kommunicera vid informationsgivning är en förutsättning för en personcentrerad vård. Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskors verbala kommunikation i omvårdnadshandlingar. Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats baserad på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Vid analys av data användes en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman. Resultat: Resultatet visar två huvudkategorier; främjande kommunikation och icke främjande kommunikation. Under huvudkategorin främjande kommunikation visas underkategorierna individanpassad kommunikation och vikten av en god vårdrelation. Under huvudkategorin icke främjande kommunikation bildades underkategorierna otydlig kommunikation och uppgiftsorienterad kommunikation. Slutsats: Kommunikation är en viktig del i omvårdnadsarbetet och det sker dagligen otaliga möten mellan sjuksköterskor och patienter inom vård- och omsorg. För att patienterna ska uppleva kommunikationen som främjande är det viktigt att sjuksköterskorna arbetar på ett personcentrerat sätt och individanpassar kommunikationen. Med en god kommunikation känner sig patienterna sedda och förstådda.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times