Affordable Access

Patienters upplevelser av delaktighet i rättspsykiatrisk vård

Authors
  • Nordlund, Therese
  • Larsson, Katarina
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Forskning visar att ökad delaktighet leder till en högre vårdkvalitet, men studier visar på brister i patientdelaktigheten. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet inom rättspsykiatrisk heldygnsvård. Metod: Examensarbetet har en kvalitativ metod med induktiv ansats och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Sju patienter med erfarenheter av att vårdas inom rättspsykiatrisk heldygnsvård intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Resultat: Analysen resulterade i tre slutkategorier; ”Att ingen lyssnar och informerar”, ”Att vara fast i en miljö styrd av lagar och regler”, ”Att tillitsfulla relationer ger styrka”. Det som hindrar delaktighet beskrivs av deltagarna som att inte känna sig lyssnad på, inte bli bemötta utifrån den person de är och att vara fast i en miljö som styrs av lagar och regler. De känner sig begränsade i vården och tycker det är svårt att ta sig framåt. Det som underlättar delaktighet upplevs kopplat till tillitsfulla relationer som avgörande för att kunna känna att man har kontroll och makt över sitt liv. Slutsats: Resultatet bidrar med en fördjupad förståelse av betydelsen av delaktighet i rättspsykiatrisk vård, och vad som kan hindra och underlätta den. Delaktighet är något som patienterna inte tar för givet och vården behöver utveckla förståelse för relationens betydelse som är helt avgörande för vilka möjligheter patienten får till delaktighet och återhämtning. Den rättspsykiatriska vården skulle kunna utvecklas i en riktning mot ökad delaktighet med hjälp av personcentrerad vård.  

Report this publication

Statistics

Seen <100 times