Affordable Access

Patienters upplevelser av att vårdas av sjuksköterskestudenter : En systematisk litteraturstudie

Authors
  • Mogerud, Maria
  • Olsson, Niklas
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Ohälsa och sjukdom är något alla kan uppleva. Det kan då bli aktuellt att uppsöka sjukvården. Rollen som patient kan visa på en sårbarhet genom att det är ett nytt sammanhang där patienten är utlämnad till vårdpersonalen. I personalgruppen kan sjuksköterskestudenter, personer som är under utbildning till sjuksköterskor ingå. Mötensker mellan patienter och sjuksköterskestudenter, som ska lära sig vårda med stöd av sin handledande sjuksköterska. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att bli vårdade av sjuksköterskestudenter. Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats med en beskrivande syntes. Resultat: I resultatet framkom två teman och fem subteman som beskriver patienters upplevelser av att vårdas av sjuksköterskestudenter. Det första temat är Det goda bemötandet som innefattar tre subteman, Att kommunikation är av betydelse, Att närvaro är av betydelse och Att samspel är av betydelse. Det andra temat är Det professionella mötet som innefattar två subteman, Att trygghet är av betydelse och Att kunskap är av betydelse. Slutsats: Positivt för patienter skulle vara om möjlighet finns att utöka sjuksköterskestudenters närvaro och deltagande i den kliniska vården. Det skulle leda till mer erfarenhet hos sjuksköterskestudenter på ett tidigare stadium.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times