Affordable Access

Partnerperspektivet : En integrerad litteraturstudie om hur det är att leva med en person som har hörselnedsättning / The Partner Perspective : An Integrative Review about how it is to live with a person with hearing impairment

Authors
  • Hatula, Caisa
  • Johansson, Ida
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: När en person har hörselnedsättning påverkas indirekt dess omgivning. Konsekvenser som kan upplevas av en partner kan benämnas med begreppet Third-Party Disability (TPD) och innefattar ett flertal aspekter som exempelvis kommunikation och livskvalité. Med ålder blir hörselnedsättningar allt vanligare vilket leder till att allt fler par i övre medelåldern lever i en relation där ena partnern har hörselnedsättning. Syfte: Att undersöka hur partnern påverkas av en respektives hörselnedsättning och vad det har för eventuella konsekvenser på livskvalitén, sett till personer i övre medelåldern. Metod: En integrerad litteraturstudie utfördes för att besvara studiens syfte. Litteratursökning i databaserna PubMed, Cinahl och Web of Science resulterade i inklusion av åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultaten påvisar att partnern påverkas av sin respektives hörselnedsättning. Det är främst kommunikationsmöjligheterna som försämras men även relationsförändringar kan uppstå. Vidare kan det leda till att livskvaliteten för den normalhörande personen försämras till följd av begränsningar i partnerskapet. Slutsatser: Kommunikationsmöjligheterna försämras till följd av hörselnedsättning och påverkar deltagandet i sociala aktiviteter och sammanhang. Indirekt påverkar detta partnerns förmåga för deltagande och kan leda till försämrad livskvalitet. / Background: When a person has hearing loss, their significant others become indirectly affected. The consequences from a partner perspective can be described with the term Third-Party Disability (TPD), which includes several aspects such as communication and quality of life. With age, hearing loss become increasingly more common, therefore it is likely that at least one partner in couples of upper middle age will have hearing loss. Aim: To investigate how the partner is affected by their spouse´s hearing loss and what consequences it has on the quality of life, for people in upper middle age. Methods: An integrated literature study was carried out to answer the purpose of the present study. The literature search conducted in the databases PubMed, Cinahl and Web of Science resulted in eight scientific articles for inclusion. Results: The results demonstrate that the partner is affected by their spouses hearing loss. Mainly it´s the communication opportunities that deteriorate, but relationship changes can also occur. This can further lead to a deterioration in the quality of life of the normal-hearing spouse as a result of limitations in the partnership. Conclusions: Communication possibilities deteriorate as a result of hearing loss and affect participation in social activities and contexts. Indirectly, this affects the partner's capacity for participation and can lead to a reduced quality of life.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times