Affordable Access

På plats i senmoderniteten : Jacques Werups gestaltning av platsen i 48 dikter från Österlen och Septemberljus / In place in late modernity : Jacques Werup’s configuration of space in 48 dikter från Österlen and Septemberljus

Authors
  • Östergren, Åke
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur Jacques Werup förhåller sig till platsen i diktsamlingarna 48 dikter från Österlen och Septemberljus. Undersökningen utgår från Werups tydliga förankring i den skånska poesitraditionen, där Lawrence Buells ekokritiska platsbegrepp utgör ett ledsagande perspektiv för analysen. Werup gör upp med en skånska pastoral tradition genom att belysa senmodernitetens följder i sin poesi, vilket leder honom mot en poesi där samhällets mobila karaktär kommer till uttryck på ett mer autentiskt sätt. Genom sin icke-idylliserande poesi försöker Werup gestalta en upplevelse av platsen som svarar mot vårt senmoderna samhälle.  / The aim of the study is to investigate how Jacques Werup relates to place in the poetry collections 48 dikter från Österlen and Septemberljus. The investigation is based on Werup's clear connection with the Scanian poetry tradition, where Lawrence Buell's ecocritic concept of place leads the analysis. Werup makes up with a Scanian pastoral tradition by highlighting the consequences of late modernity in his poetry, which leads him towards a poetry where the mobile nature of society is expressed in a more authentic manner. Through this non-idyllic poetry Werup tries to portray an experience of place in line with our late modern society. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times