Affordable Access

Pořádání a organizace krasobruslařské soutěže v rámci Českého poháru / Organization of Figure Skating Competitons Within the Czech Cup

Authors
  • Kubienová, Kateřina
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 04/07/2011 / Hlavním cílem mé bakalářské práce je analyzovat přípravu sportovní akce. Dílčím cílem je podat náměty a doporučení, které by mohli pomoci k vylepšení organizace při pořádání dalších ročníků. Celá práce je orientovaná na organizaci krasobruslařského závodu a je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsem se zaměřila ne teoretické vymezení jednotlivých pojmů týkajících se managementu, sportovního managementu, marketingu aj. Druhá kapitola obsahuje krátké představení Krasobruslařského klubu Orlová a dále praktické poznatky nasbírané dlouholetým pohybem v tomto odvětví. Ve třetí kapitole je proveden výzkum v podobě dotazníků, který vyhodnocuje celkovou úspěšnost soutěže. Nakonec čtvrtá kapitola je zaměřena na návrhy a doporučení pro vylepšení problémových věcí, při pořádání dalších ročníků soutěže. Tato práce by mohla být nápomocná všem osobám, které se chystají pořádat krasobruslařský závod či jinou sportovní akci. / Principal aim of my final thesis is to analyze a preparing of sport competition. Fractional point is to find subjects and recommendations which could help to improve organization in next years. My whole dissertation is oriented to organization of figure-skating competition. My thesis is splitted in four chapters. I focused at theoretical delimitation of individual terms which are relevant to management, sport management, marketing etc. in the first chapter. Second chapter is about Figure-skating club Orlová and I also mentioned effectual knowledge which I had collected during my long-standing attendance at this sector. The third chapter is based on research work which analyses total success of the competition. And the last – forth chapter is oriented on suggestions and recommendations for improvement of problematic situations in next years. This thesis could be conducive to all people who are going to prepare figure-skating or any other sport competition. / Prezenční / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times