Affordable Access

Organizacija primarnega zdravstvenega varstva v državah nastalih na območju Jugoslavije

Authors
  • Klančar, Darinka
Publication Date
Jan 06, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Izhodišča: Leta 2009 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) na svoji 62. konferenci znova izpostavila usmeritve glede krepitve zdravstvenih sistemov v smeri primarnega zdravstvenega varstva (PZV). Republike nekdanje Jugoslavije so poznale posebno organizacijsko obliko, prek katere so v zdravstvenih sistemih razvijale načela PZV(zdravstveni dom). V literaturi ne zasledimo raziskave, ki bi sistematično proučila, kaj se je zgodilo z uveljavljanjem načel PZV po razpadu socialističnega sistema in posledično z organizacijskim preoblikovanjem zdravstvenih domov. Namen in cilji: Namen doktorske disertacije je ugotoviti, ali so bila v organiziranosti primarnega zdravstvenega varstva v novonastalih državah na ozemlju nekdanje Jugoslavije v obdobju 2000–2010 uveljavljena načela primarnega zdravstvenega varstva in kakšna je bila pri tem vloga zdravstvenega doma.Cilja dela sta: ugotoviti skupna načela primarnega zdravstvenega varstva in razlike med državami (kvalitativni del) / potrditi in ovrednotiti ugotovitve kvalitativnega dela raziskave (kvantitativni del). Hipoteze: V nalogi bom preverila naslednje hipoteze: 1. Načela primarnega zdravstvenega varstva so v novonastalih državah na ozemlju nekdanje Jugoslavije prisotna na deklarativni ravni. 2. Ključni informatorji poročajo o velikih razlikah v uveljavljanju načel. 3. Države so razvile različne sisteme, katerih usmerjenost se je oddaljila od v skupnost usmerjenega primarnega zdravstvenega varstva ter vodila v organizacijsko preoblikovanje zdravstvenih domov in uveljavitev samostojnih pogodbenikov. Metode: Za oceno uveljavljanja načel PZV v novonastalih državah na ozemlju nekdanje Jugoslavije sem uporabila kombinacijo kvalitativne in kvantitativne raziskave. Kvalitativni del je potekal v treh krogih. Stališča in mnenje ključnih informatorjev sem nato preverila v drugem, kvantitativnem delu raziskave. Rezultati: Obe raziskavi sta potrdili hipotezo, da so načela PZV prisotna v glavnem na deklarativni ravni. Zdravstveni dom je v nekaterih novonastalih državah na ozemlju nekdanje Jugoslavije prevladujoča organizacijska oblika za zagotavljanje storitev v primarnem zdravstvu, v nekaterih pa počasi, vendar zanesljivo izgublja prevladujoči položaj v primerjavi z zasebnimi ambulantami, ki nastajajo kot posledica liberalizacije zdravstvenega sistema. Med novonastalimi državami na ozemlju nekdanje Jugoslavije obstajajo velike razlike v uveljavljanju načel PZV, kar so potrdili že ključni informatorji, potrditve pa sem našla tudi v kvantitativni validaciji. Neuveljavljanje načel PZV ni povezano z razgradnjo zdravstvenih domov, ampak je primarno odvisno od politične in ekonomske stabilnosti v državi ter od stabilnosti financiranja sistema zdravstvenega varstva. Zaključki: Primerjalna raziskava med državami, nastalimi na ozemlju nekdanje Jugoslavije, je pokazala nekatere razlike v pogledu strukturnih in procesnih značilnosti nacionalnih sistemov PZV ter rezultatov, ki jih imajo slednji v konkretnih okoliščinah. Ugotovila sem, da so države z urejeno organizacijsko strukturo in več finančnimi sredstvi za zdravstvo učinkovitejše na področju uresničevanja načel PZV od držav, ki nimajo urejene organizacijske strukture in imajo nižje proračune za zdravstvo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times