Affordable Access

Organisering, samverkan och undervisning i nyanlända elevers lärmiljöer : Specialpedagogers roll i den svenska skolans gränsöverskridande ambitioner / Organization, collaboration and teaching in newly arrived pupils' learning environments : The role of special educators in the Swedish school's cross-border ambitions

Authors
  • Danielsson, Angelica
  • Ström, Linnéa
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera rektorers, specialpedagogers samt lärares erfarenheter och strategier beträffande inkludering av nyanlända elever i undervisningen. Studien undersökte således rektorers, specialpedagogers samt lärares uppfattningar och upplevelser av organisation, tillgängligt lärande samt specialpedagogisk samverkan rörande nyanlända elever. Studien var kvalitativ till sin utformning och inspirerades av hermeneutik som tolkningsmetod. Det empiriska underlaget grundade sig på totalt tio semistrukturerade intervjuer och omfattade två rektorer, två specialpedagoger samt sex lärare. Samtliga intervjuer transkriberades och bearbetades genom en tematisk analys. Ett interkulturellt- och normkritiskt perspektiv utgjorde studiens teoretiska utgångpunkter. Studiens avsikt var att bidra till ökad kunskap och förståelse för vilka strategier som är gynnsamma rörande arbetet med att tillvarata och värna om den flerspråkiga mångfalden inom skolan. Studiens resultat ställdes således mot tidigare forskning för att utifrån studiens teoretiska ansats se samband och söka förståelse. Resultatet visade att det fanns ett antal goda organisatoriska avsikter som, baserat på studiens empiri, inte verkade vara implementerade i praktiken. Det framkom även att respondenterna i varierande grad använde olika metoder och kompensatoriska hjälpmedel för att anpassa undervisningen. Resultatet indikerade att det fanns behov av stöd och samarbete mellan skolans aktörer i arbetet med nyanlända elever. Vidare gavs även exempel på hur ett specialpedagogiskt stöd och samverkan skulle kunna realiseras i praktiken. Det framgick även att styrdokumentens gränsöverskridande formuleringar inte realiserats i praktiken, vilket kan tolkas som att nyanlända elever ännu inte erhåller den utbildning som de har rätt till enligt skollagen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times