Affordable Access

Organisering, matematiskt innehåll och feedback i specialundervisning : En kvalitativ fallstudie av några specialpedagogers matematikundervisning

Authors
  • Bäckström, Inger
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Sammanfattning Detta är en kvalitativ fallstudie av fem specialpedagogers arbete med specialundervisning i matematik. Syftet är att kartlägga deras arbete och uppfattningar genom att beskriva och analysera hur de organiserar sin undervisning i matematik, hur de undervisar ämnesinnehållet och hur de ger feedback till eleverna i klassrummet, samt hur de själva beskriver det de uppfattar som det specialpedagogiska inslaget i sin undervisning. För insamling av empirin har en kvalitativ metod med halvstrukturerade djupintervjuer samt observationer i form av ljudinspelningar och ostrukturerade fältanteckningar under lektioner gjorts. Ramfaktorteorier, fenomenografiska teorier, inlärningsteorier samt fallstudien, har styrt mitt sätt att bearbeta och analysera det empiriska materialet. Resultatet visar att det lärande som erbjuds eleverna av fyra av specialpedagogerna bidrar till ett ytinriktat lärande, och feedback som erbjuds bidrar till yttre motivation. Det specialpedagogiska inslaget anser de vara att se människan bakom ett beteende, att ha en positiv förväntan, att utgå från barnet, att vara personlig, att tycka om eleverna och att vara konkret i undervisningen. Den femte pedagogen erbjuder ett djupinriktat lärande och erbjuder ett arbetssätt under lektionerna som skapar vilja och motivation att lära sig. Det specialpedagogiska inslaget anser hon vara att ta reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt och utgå därifrån så eleven har möjlighet att förstå det den inte har förstått. / Summary This is a qualitative case study of five special educators work with special education in mathematics. The aim is to identify their work and ideas by describing and analyzing how they organize their teaching of mathematics, how they teach the subject matter, how they give feedback to students in the classroom, how they describe what they perceive to be the special education component of their teaching. For the collection of empirical data, a qualitative approach with semi-structured interviews and observations in the form of audio recordings and unstructured field notes during classes was used. Frame factor theory, phenomenographic theory, learning theories and case study have leaded me through the way of processing and analyzing the empirical material. Results show that the learning that four of the special educators offer the students contributes to a surface approach to learning, and the feedback they offer contributes to external motivation. The special education components they say are important: to see the person behind a behavior, have positive expectations, let the teaching be based on the child’s experience, to be personal, to like the students and to be concrete in teaching. The fifth special educator offers the students a contribution to deep approach to learning and she offers a way to work at the lessons that creates motivation and willingness to learn. The special education component she thinks is important is to find out what knowledge the child has, and work from there so the child has the possibility to understand what he or she hasn’t understood.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times