Affordable Access

Optimalizace výběrového řízení / Optimization of the Selection Process

Authors
  • Doleželová, Nikola
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 04/07/2011 / Cílem diplomové práce je provést analýzu procesu získávání a výběru zaměstnanců u dvou firem a to společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a Fakultní nemocnice Ostrava. Následně jejich srovnání, provést návrhy a doporučení ke zlepšení a nalezení optimálního procesu výběrového řízení. V diplomové práci jsem se zabývala problematikou procesu výběrového řízení ve dvou firmách. Soukromý sektor zde zastupovala společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a státní firmy Fakultní nemocnice Ostrava. Cílem diplomové práce byla „Optimalizace výběrového řízení“. Provést analýzu procesu výběrového řízení u obou firem, na jejich základě vytvořit návrhy, doporučení ke zlepšení a vytvoření dotazníku, sloužícího pro zjištění nedostatků firmy při výběrovém pohovoru. V první části diplomové práce jsem analyzovala teoretická východiska související s problematikou řízení lidských zdrojů. Druhá část obsahovala představení obou zkoumaných firem, jejich krátký popis oboru činnosti, historický vývoj a činnosti, kterých se zabývají. V další části jsem se věnovala praktické části diplomové práci, kde jsem vytvářela pro výzkumnou část dotazník. V poslední části práce jsem se zabývala návrhy a doporučeními pro obě firmy, v této části jsem došla k závěru, že nelze jednoznačně určit optimální proces výběrového řízení, protože má každá společnost jiné požadavky a specifika na své zaměstnance. Přesto však je tento proces výběrového řízení velice důležitý pro každou společnost, protože kvalitní zaměstnanci tvoří kvalitní produkt a tedy kvalitní firmu. / The aim of my thesis is to carry out the analysis of the process of employee acquiring and selection in two companies, i.e.DHL Express (Czech Republic) ltd. and the Teaching Hospital in Ostrava. Followed by their comparison and proposalsimplementation and recommendation how to improve and find the optimal process of selection procedure. In my thesis I dealt with the process of selection procedure in two companies. The private sector was represented by company DHL Express (Czech Republic) ltd. and the state company by Teaching Hospital in Ostrava. The aim of the thesis was the „Opimalization of selection procedure“, i.e. to carry out the analysis of process of selection procedure in the two companies and on their basis form proposals, recommendations how to improve and form a questionnaire, which is aimed at finding the drawbacks of the company in the job interview. In the first part of the thesis, I analyzed teoretical basis connected with the issue of human resource management. The second part included the introduction of both of the surveyed companies, the short description of their branch of activity, historical development and activities, which they are involved in. In the next part I focused on the practical part of the thesis, where I was creating the questionnaire for the research part. In the last part of the thesis I attented to proposals and recommendations for both companies. I came to a conclusion that it is not possible to explicitly establish the optimal process of selection procedure, because each company has different requirements and specifics for their employees. Nevertheless, this process of selection procedure is very important for each company, because qualified employees form a quality product , i.e. a quality company. / 152 - Katedra podnikohospodářská / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times